AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = -10-6 ; q2 = 10-6 đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là 

  • A. 4,5.106 V/m. 
  • B. 0. 
  • C. 2,25.105 V/m. 
  • D. 4,5.105 V/m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Do 2 điện tích trái dấu nhau và M nằm giữa AB  \( \Rightarrow \overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{E_2}}  \Rightarrow {E_M} = {E_1} + {E_2}\) 

  Có  \({E_1} = {E_2} = {9.10^9}.\frac{{{{10}^{ - 6}}}}{{0,{2^2}}} = 225000\)  

  \( \Rightarrow E = 2{E_1} = 450000 = 4,{5.10^5}V/m\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>