AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este E được tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (X) và ancol không no, đơn chức, mạch hở có một nối đôi C=C (Y). Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi chất E, X, Y lần lượt thu được b mol CO2, c mol CO2 và 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là 

  • A. b=c          
  • B. c=2b              
  • C. b=2c                
  • D. b=3c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  X: CnH2nO2

  Y: CmH2mO

  E: Cn+mH2(n+m)-2O2

  *Đốt X:           CnH2nO2 →     nCO2

                          a                      na = c (1)

  *Đốt Y:           CmH2mO →     mH2O

                          a                      ma = 0,5b (2)

  *Đốt E:            Cn+mH2(n+m)-2O2            →        (n+m) CO2

                          a                                              na+ma = b (3)

  (1) (2) (3) => c+0,5b=b => b=2c

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>