AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y → Na2SO4 + H2O .

  Với X là hợp chất chứa một nguyên tử lưu huỳnh, Y là hợp chất không chứa lưu huỳnh. Phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên không phải là phản ứng oxi hóa khử. Số cặp chất X và Y thỏa mãn sơ đồ trên là 

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  X + Y → Na2SO4 + H2O ( Không phải là phản ứng oxi hóa khử)

  => X, Y thỏa mãn là

  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

  NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

  SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

  => có tất cả 3 cặp chất thỏa mãn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>