AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2000-2014.

  Sản phẩm

  2000

  2005

  2010

  2012

  2014

  Thủy sản đông lạnh (nghìn tấn)

  177,7

  681,7

  1278,3

  1372,1

  1586,7

  Chè chế biến (nghìn tấn)

  70,1

  127,2

  211,0

  193,3

  179,8

  Giày, dép da (triệu đôi)

  107,9

  218,0

  192,2

  222,1

  246,5

  Xi măng (Nghìn tấn)

  13 298,0

  30 808,0

  55 801,0

  56 353,0

  60 982,0

  Dựa vào kết quả xử lý số liệu từ bảng trên, cho biết sản phẩm công nghiệp nào sau đây có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000-2014?

  • A. Xi măng
  • B. Chè chế biến
  • C. Giày, dép da
  • D. Thủy sản đông lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100 (đơn vị %)

  Trong giai đoạn 2000-2014

  Sản lượng thủy sản đông lạnh tăng : 1586,7 / 177,7 = 892,9%

  Sản lượng chè chế biến: 179,8 / 70,1 = 256,5%

  Sản lượng  giày, dép da : 246,5 / 107,9 = 228,5%

  Sản lượng  xi măng: 60 982,0 / 13 298,0 = 458,6%

  => Sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000-2014 là sản lượng thủy sản đông lạnh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>