AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là

  • A. 8,512. 
  • B. 8,064. 
  • C. 8,96. 
  • D. 8,736.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi đốt hỗn hợp X thì:

  \(\left\{ \begin{array}{l} nC{O_2} - n{H_2}O = nX\\ 12nC{O_2} + 2n{H_2}O + 32nX = mX \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} n{H_2}O + nX = 0,3\\ 2n{H_2}O + 32nX = 1,8 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n{H_2}O = 0,26\\ nX = 0,04 \end{array} \right.\)

  BTNT.O: \({n_{{O_2}}} = \frac{{2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} - 2{n_X}}}{2} = 0,39mol \Rightarrow {V_{{O_2}}} = 8,736(l)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>