AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C2H4O2. Biết:

  - X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.

  - Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.

  - Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.

  Phát biểu nào sau đây đúng

  • A. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X.
  • B. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
  • C. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức.
  • D. Z tan tốt trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X = CH3COOH; Y = HOCH2CHO; Z = HCOOCH3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA