AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng:

  • A.  \({W_d} = \frac{{{p^2}}}{{2m}}\)       
  • B. \({W_d} = \frac{{2m}}{{{p^2}}}\)               
  • C.  \({W_d} = \frac{{2m}}{{{p^2}}}\)   
  • D. \({W_d} = 2m.{p^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>