• Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: “ Glucozo và Fructozo “:

  • A.  Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.
  • B. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
  • C. Là 2 dạng thù hình của cùng một chất.
  • D. Đều tạo dung dịch xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A,B,C đều không đúng.

  Fructozo không có nhóm CHO

  Cả 2 chất đều tồn tại chủ yếu dạng mạch vòng và không phải là dạng thù hình của 1 chất( mặc dù công thức cấu tạo giống nhau)

  D đúng vì cả glucozo và fructozo đều phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam do trong môi trường kiềm fructozo chuyển thành glucozo.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC