• Câu hỏi:

  Hợp chất nào sau đây là đipeptit:

  • A. H2N-CH2-CH2-CONH-CH2CH2COOH
  • B. HN-CH2CH2CONH-CH2COOH
  • C. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH
  • D. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đipeptit gồm 2 mắt xích aminoaxit

  A,B là hợp chất có 2 mắt xích nhưng không phải aminoaxit

  C là tripeptit , D là đipeptit thỏa mãn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC