• Câu hỏi:

  Glucozo lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozo cần dùng là:

  • A. 48g
  • B. 40 g   
  • C. 50g
  • D. 24g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H12O6 (glucozo)  2C2H5OH+ 2CO2

   0.2                                                        ← 0.4

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3  +H2O

                       0.4     ←0.4       

  Khối lượng glucozo: 0.2×180 /0.75= 48 g;

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC