YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

  • A. 20,4.
  • B. 40,0.
  • C. 53,6.
  • D. 40,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
   x   →                  x  →      2x
  2FeCl3 + Cu → CuCl2 + FeCl2
    2x   →  x
  ⇒ mX = mchất rắn không tan + mCu pứ + mFe3O4 
  ⇒ 50 = 20,4 + 64x + 232x
  ⇒ x = 0,1 mol
  ⇒ mCu bđ = mX – \(m_{Fe_{3}O_{4}}\) = 26,8g
  ⇒ %mCu = 53,6%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON