YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  “At the start of the 19th century, the highest- _______ newspaper in the United Kingdom was The Morning Post, which sold around 4,000 copies per day.”

  • A. distribution
  • B. coverage
  • C. circulation
  • D. sales

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Tạm dịch: Vào đầu thế kỷ 19, tờ báo có lượng phát hành cao nhất của Vương quốc Anh là Morning Post, bản khoảng 4.000 bản mỗi ngày.

  A. distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ (n): phân phát

  B. coverage /ˈkʌvərɪdʒ/ (n) = news: tin tức

  C. circulation: tổng số phát hành (báo, tạp chí,...)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100336

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON