YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) có nhận xét gì về hình thức chính quyền được xác định tại hội nghị tháng 5-1941 so với Cương lĩnh chính trị (1930)?

  • A. Hình thức chính quyền thu hẹp hơn, chỉ thuộc về công - nông - binh
  • B. Hình thức chính quyền chỉ do công nhân làm chủ
  • C. Hình thức chính quyền được mở rộng, thuộc về những người Việt Nam có đóng góp vào cuộc đấu tranh dân tộc
  • D. Hình thức chính quyền thay đổi do giai cấp tư sản, tiểu tư sản thống trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Trong Cương lĩnh chính trị đầu năm 1930 xác định sau khi giành độc lập sẽ thành lập chính phủ công- nông- binh

  - Tại hội nghị tháng 5-1941 đã xác định sau khi giành độc lập sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  => Như vậy hình thức chính quyền tại hội nghị tháng 5-1941 đã có sự mở rộng hơn so với cương lĩnh năm 1930. Chính quyền đó không phải của riêng giai cấp nào mà là của toàn thể dân tộc Việt Nam, của những người đã tham gia đóng góp trong quá trình đấu tranh giành độc lập

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON