YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những hạn chế của Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương được khắc phục hoàn toàn trong Nghị quyết Hội nghị

  • A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3 -1945)    
  • B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 -1936)
  • C. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11 -1939)
  • D. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 -1941)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những hạn chế của Luận cương chính trị 10-1930 bao gồm:

  - Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của ta là mâu thuẫn dân tộc: nhân dân >< thực dân Pháp.

  - Chưa tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân cùng đấu tranh lật đổ đế quốc mà xác định động lực cách mạng là: công nhân và nông dân.

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5-1941 đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế trên:

  - Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc => hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng.

  - Thành lập mặt trận thống nhất của riêng Việt Nam: Mặt trận Việt Minh.

  Đáp án cần chọn là: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON