YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ tháng 9-1940 có điểm gì khác với giai đoạn trước?

  • A. Chống phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày trước khi giành độc lập
  • B. Chống lại nền thống trị của phát xít Nhật thay cho thực dân Pháp
  • C. Chống lại nền thống trị của đế quốc phát xít Pháp - Nhật để giành độc lập
  • D. Tập trung tiến hành cuộc cách mạng vô sản giành độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 9- 1940 phát xít Nhật vào Đông Dương. Pháp, Nhật câu kết với nhau để bóc lột nhân dân Đông Dương => Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ tháng 9-1940 bên cạnh việc chống Pháp còn chống cả phát xít Nhật để giành độc lập dân tộc

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON