AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong các nhóm chất sau đây, nhóm nào chỉ gồm những hợp chất cộng hóa trị: 

  • A. NH3, CO2, SO2              
  • B. K2O, HNO3, NaOH
  • C. MgCl2, H2O, HCl             
  • D. CO2, H2SO4, MgCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>