AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?

  • A. Vài trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công - nông
  • B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng
  • C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
  • D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA