YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Để giải quyết hậu qả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?

  • A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp
  • B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương
  • C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa
  • D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột  các nước   thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để giải quyết hậu qả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột  các nước thuộc địa

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1755

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON