Ngu dạng chứa ẩn qá T.T HELP HElp

Ngu dạng chứa ẩn qá T.T HELP HElp

bởi Nguyễn Hải Yến ngày 12/08/2017

Tìm m để HS \(y= -\frac{2}{3}x^{3}+\left ( m+1 \right )x^{2}+2mx+5\) đb trên \(\left ( 0;2 \right )\)

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan