YOMEDIA

Bài tập C1 bài 29 trang 103 SGK Vật lý 8

Giải bài C1 bài 29 tr 103 sách GK Lý lớp 8

Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở 20oC đựng trong một ấm nhôm có khôi lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần dùng. Biết chỉ có 30 nhiệt lượng do dầu bị đốt chảy tỏa ra làm nóng ấm và nước đun trong ấm.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Nhiệt lượng do nước thu vào là:

Q2 = m2.c2(t - t2) = 2.4200(100 - 20) = 672000J

- Nhiệt lượng do ấm thu vào là:

Q3 = m3.c1(t - t2) = 0,5.880(100 - 20) = 35200J

- Nhiệt lượng do dầu tỏa ra: Q1 = q.m1

Ta có: \(\frac{30}{100}Q_1=Q_2+Q_3\)

\(\Rightarrow Q_1=\frac{30}{100}.(72000+35200)=2357333,33J\)

Khối lượng dầu cần dùng là: \(m=\frac{Q_1}{q}=\frac{2357333,33}{46.10^6}=0,0512\) kg.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 bài 29 trang 103 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA