YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.8 trang 73 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.8 tr 73 sách BT Lý lớp 12

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ ?

A. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

B. Đế thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

C. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.

D. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.8 trang 73 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1