YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.10 trang 74 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.10 tr 74 sách BT Lý lớp 12

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

B. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

D. Quang phổ liên tục cửa nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.10 trang 74 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1