YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.13 trang 74 SBT Vật lý 12

Giải bài 26.13 tr 74 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt.phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính bề rộng của các quang phổ liên tục bậc một và bậc ba. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khoảng vân tím và khoảng vân đỏ :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{i_t} = \frac{{{\lambda _t}D}}{a} = 0,95mm}\\ {}&{{i_d} = \frac{{{\lambda _d}D}}{a} = 1,9mm} \end{array}\)

Bề rộng của quang phổ liên tục bậc 1 :

L1= iđ - it = 1,9 - 0,95 = 0,95 mm

Bề rộng của quang phổ liên tục bậc 3 :

L3 = 3iđ - 3it = 3.1,9 - 3.0,95 = 2,85 mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.13 trang 74 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1