ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng

Từ thông Φ qua một khung dây biến đổi theo thời gian được cho trên hình 38.8. Suất điện động cảm ứng ℰc trong khung.

bài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng

A. Trong khoảng thời gian 0 → 0,1s là ℰC1 = 3V

B. Trong khoảng thời gian 0,1 → 0,2s là ℰC2 = 6V

C. Trong khoảng thời gian 0,2 → 0,3s là ℰC3 = 9V

D. Trong khoảng thời gian 0 → 0,3s là ℰC4 = 4V 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng công thức \({e_c} =  - \frac{{{\rm{\Delta }}\phi }}{{{\rm{\Delta }}t}}\) ta nhận thấy:

- Từ 0 → 0,1s => \({e_{{c_1}}} =  - \frac{{0,9 - 1,2}}{{0,1}} = 3\) (V) -> đúng với trường hợp A.

- Từ 0,1 → 0,2s => \({e_{{c_2}}} =  - \frac{{0,6 - 0,9}}{{0,1}} = 3\) (V) -> sai với trường hợp B.

- Từ 0,2 → 0,3s => \({e_{{c_3}}} =  - \frac{{0 - 0,6}}{{0,1}} = 6\) (V) -> sai với trường hợp C

-  Từ 0 → 0,3s gồm hai giai đoạn => \({e_C} =  - \frac{{0,6 - 1,2}}{{0,2}} - \frac{{0 - 0,6}}{{0,1}} = 3 + 6 = 9V\)

(Từ 0 -> 0,1 (s) và từ 0,2 -> 0,3 (s)). -> Sai với trường hợp D.

Chọn đáp án A.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1