ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 23 Từ thông và cảm ứng điện từ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 23 về Từ thông và cảm ứng điện từ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \({20.10^{ - 5}}\,Wb\)
  • B. \({25.10^{ - 5}}\,Wb\)
  • C. \({20.10^{ - 6}}\,Wb\)
  • D. \({25.10^{ - 6}}\,Wb\)
 • Câu 2:

  Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B =0,06T sao cho măt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là \(1,{2.10^{ - 5}}\,Wb\) . Tính bán kính vòng dây.

  • A. \({2.10^{ - 3}}\,m\)
  • B. \({4.10^{ - 3}}\,m\)
  • C. \({6.10^{ - 3}}\,m\)
  • D. \({8.10^{ - 3}}\,m\)
   
   
 • Câu 3:

  Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S=5cm2  gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1T  sao cho măt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ một góc 60. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

  • A. \(8,{7.10^{ - 3}}\,{\rm{W}}b\)
  • B. \(8,{7.10^{ - 4}}\,{\rm{W}}b\)
  • C. \(8,{7.10^{ - 5}}\,{\rm{W}}b\)
  • D. \(8,{7.10^{ - 6}}\,{\rm{W}}b\)
 • Câu 4:

  Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I như hình vẽ. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

  • A. (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I
  • B. (C) dịch chuyển trong P với vận tốc song song với dòng I.
  • C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.
  • D. (C) quay xung quanh dòng điện I.
 • Câu 5:

  Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều . Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

  • A. (C) chuyển động tịnh tiến.
  • B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phằng chứa mạch
  • C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với .
  • D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch
 • Câu 6:

  Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi 

  • A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây
  • B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
  • C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o
  • D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o
  • A. biểu thức định nghĩa của từ thông là φ=BScosα
  • B. đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)
  • C. Từ thông là một đại lượng đại số
  • D.  từ thông là một đại lượng có hướng
  • A. từ thông là một đại lượng vô hướng
  • B.  từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây dẫn đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây
  • C. từ thông qua một mặt kín luôn khác 0
  • D. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng 0 hoặc khác 0
  • A. φ=BScosα 
  • B. φ=BSsinα
  • C. φ=BS       
  • D. φ=BStanα
  • A. Nếu từ thông ban đầu qua mạch kín tăng thì từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu. từ trường cảm ứng sẽ cùng chiều từ trường ban đầu nếu từ thông qua mạch kín giảm
  • B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín
  • C. Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên
  • D. Từ trường của dòng điện cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài sinh ra dòng điện cảm ứng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1