Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

90 phút 10 câu 74 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):