Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 5 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

90 phút 16 câu 60 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):