AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nhiễm sắc thể bị đột biến, có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên nhiễm sắc thể bất thường này là?

  • A. Mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc đảo đoạn nhiễm sắc thể.
  • B. Mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
  • C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể hoặc chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
  • D. Chuyển đoạn trên cùng nhiễm sắc thể hoặc mất đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kích thước ngắn hơn bình thường → Mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA