Trắc nghiệm Bài 25 Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Lịch sử 12

phút 10 câu 6 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):