AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần thứ V của Đảng khẳng định điều gì? 

  • A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV
  • B. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
  • C. Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>