YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính :

a) \(\displaystyle 2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = .....\)                                \(\displaystyle 3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = .....\) 

b) \(\displaystyle 5{1 \over 3} - 2{5 \over 6} =.....\)                                \(\displaystyle 4{7 \over 9} - 1{5 \over 9} = .....\)

c) \(\displaystyle 2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = .....\)                               \(\displaystyle 1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = .....\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

+) \(\displaystyle 2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = {{17} \over 8} + {7 \over 4} = {{17} \over 8} + {{14} \over 8} \displaystyle = {{31} \over 8}\)

+) \(\displaystyle 3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = {{23} \over 7} + {{10} \over 7} = {{33} \over 7}\)

b)

+) \(\displaystyle 5{1 \over 3} - 2{5 \over 6} = {{16} \over 3} - {{17} \over 6} = {{32} \over 6} - {{17} \over 6} \displaystyle = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)

+) \(\displaystyle 4{7 \over 9} - 1{5 \over 9} = {{43} \over 9} - {{14} \over 9} = {{29} \over 9}\)

c)

+) \(\displaystyle 2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = {{14} \over 5} \times {{25} \over 8} = {{14 \times 25} \over {5 \times 8}} \displaystyle = {{350} \over {40}} = {{35} \over 4}\)

+) \(\displaystyle 1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = {6 \over 5}:{9 \over 5} = {6 \over 5} \times {5 \over 9} =\dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{3}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON