YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 17 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 17 VBT Toán 5 tập 1

Tính

a) \(\displaystyle {7 \over {11}} \times {6 \over 5} = .......\)                 \(\displaystyle 3{1 \over 3} \times 5{1 \over 4} = .......\)

b) \(\displaystyle {6 \over 7}:{5 \over 2} = .......\)                    \(\displaystyle 2{1 \over 3}:1{1 \over 4} = ........\)

c) \(\displaystyle {3 \over 5} \times {4 \over 7} \times 1{1 \over 2} = .........\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\displaystyle {7 \over {11}} \times {6 \over 5} = {{7 \times 6} \over {11 \times 5}} = {{42} \over {55}}\)

\(\displaystyle 3{1 \over 3}\times 5{1 \over 4} = {10 \over 3}\times {21 \over 4} = \dfrac{10\times 21}{3\times 4}=\dfrac{5 \times \not{2} \times \not{3} \times 7}{ \not{3}\times \not{2} \times 2} =\dfrac{35}{2}\)

b) \(\displaystyle {6 \over 7}:{5 \over 2} = {6 \over 7} \times {2 \over 5} = {{12} \over {35}}\)

\(\displaystyle 2{1 \over 3}:1{1 \over 4} = {7 \over 3}:{5 \over 4} = {7 \over 3} \times {4 \over 5} = {{28} \over {15}}\)

c) \(\displaystyle {3 \over 5} \times {4 \over 7} \times 1{1 \over 2} = {3 \over 5} \times {4 \over 7} \times {3 \over 2} \displaystyle= {{3 \times 4 \times 3} \over {5 \times 7 \times 2}} = {{3 \times \not{2}\times 2 \times 3} \over {5 \times 7 \times \not{2}}}= {{18} \over {35}}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 17 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON