RANDOM

Bài tập 83 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 83 tr 99 sách GK Toán 9 Tập 2

a) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn) với HI = 10cm và HO = 2cm. Nêu cách vẽ.

Hình 62 bài 83 trang 99 SGK Toán lớp 9 Tập 2

b) Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch sọc)

c) Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 83

Với bài 83, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách vẽ hình đã cho như thế nào và tính toán các giá trị đại số bằng công thức đã học.

Câu a:

Vẽ nửa đường tròn đường kính \(\small HI = 10 cm\)

Trên đường kính HI lấy điểm O và điểm B sao cho \(\small HO = BI = 2cm\)

Vẽ hai nửa đường tròn đường kính HO, BI nằm cùng phía với đường tròn (M).

Vẽ nửa đường tròn đường kính OB nằm khác phía đối với đường tròn đường kính HI.

A là điểm chính giữa cung OB, N là điểm chính giữa cung HI

Chúng ta có hình vẽ như đề bài

Câu b:

Diện tích hình HOABINH là:

\(\small S=\frac{1}{2}\pi. 5^2-2.\frac{1}{2}.1^2.\pi+\frac{1}{2}\pi. 3^2=16\pi(cm^2)\)

Câu c:

Ta có độ dài NA là:

\(\small NA=\frac{HI}{2}+\frac{OB}{2}=8(cm)\)

Diện tích hình tròn đường kính NA là:

\(\small S=\left (\frac{8}{2} \right )^2.\pi=16\pi(cm^2)\)

Bài toán được giải quyết!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 65 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

  Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là C ?

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ.

  b) Tính diện tích miền gạch sọc.

  <g stroke-dashoffset=\"0\" stroke-linecap=\"square\" stroke-miterlimit=\"10\"> <g id=\"misc\"><g> <!-- misc --> <g id=\"layer0\"> <clippath id=\"clip1\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_1\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip1)\" id=\"svg_2\"> <g fill=\"#993300\" fill-opacity=\"0.09804\" fill-rule=\"evenodd\" id=\"svg_3\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_4\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip1 --> <clippath id=\"clip2\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_5\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip2)\" id=\"svg_6\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_7\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_8\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip2 --> <clippath id=\"clip3\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_9\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip3)\" id=\"svg_10\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_11\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89c0.16,20.01 10.98,38.41 28.38,48.27c17.41,9.87 38.76,9.7 56,-0.44\" id=\"svg_12\"><path> <title><title> <desc>Cung c: CungTròn[A, C, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip3 --> <clippath id=\"clip4\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_13\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip4)\" id=\"svg_14\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_15\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m283.16,244.72c34.5,-20.28 55.55,-57.43 55.23,-97.44c-0.31,-40.01 -21.96,-76.818 -56.77,-96.55\" id=\"svg_16\"><path> <title><title> <desc>Cung d: CungTròn[B, D, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip4 --> <clippath id=\"clip5\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_17\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip5)\" id=\"svg_18\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_19\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m281.62,50.73c-52.21,-29.598 -116.26,-29.09 -168,1.333c-51.738,30.423 -83.319,86.137 -82.842,146.157\" id=\"svg_20\"><path> <title><title> <desc>Cung e: CungTròn[C, E, F]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip5 --> <clippath id=\"clip6\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_21\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip6)\" id=\"svg_22\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_23\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45\" id=\"svg_24\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [C, A] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip6 --> <clippath id=\"clip7\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_25\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip7)\" id=\"svg_26\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_27\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l-28.39,-48.27\" id=\"svg_28\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, B] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip7 --> <clippath id=\"clip8\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_29\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip8)\" id=\"svg_30\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_31\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l-27.61,48.72\" id=\"svg_32\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, C] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip8 --> <clippath id=\"clip9\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_33\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip9)\" id=\"svg_34\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_35\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l28.38,48.28\" id=\"svg_36\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [A, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip9 --> <clippath id=\"clip10\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_37\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip10)\" id=\"svg_38\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_39\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l55.23,-97.44\" id=\"svg_40\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [B, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip10 --> <clippath id=\"clip11\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_41\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip11)\" id=\"svg_42\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_43\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m30.778,198.22l168.002,-1.33\" id=\"svg_44\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [F, C]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip11 --> <clippath id=\"clip12\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_45\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip12)\" id=\"svg_46\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_47\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_48\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip12 --> <clippath id=\"clip13\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_49\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip13)\" id=\"svg_50\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_51\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_52\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip13 --> <clippath id=\"clip14\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_53\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip14)\" id=\"svg_54\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_55\"> <path d=\"m183.11,216.97l2.28,0.58q-0.72,2.79 -2.58,4.27q-1.86,1.48 -4.54,1.48q-2.77,0 -4.51,-1.14q-1.74,-1.13 -2.65,-3.28q-0.91,-2.15 -0.91,-4.6q0,-2.69 1.03,-4.69q1.02,-2 2.91,-3.03q1.89,-1.03 4.17,-1.03q2.58,0 4.34,1.31q1.76,1.32 2.44,3.69l-2.23,0.53q-0.61,-1.87 -1.74,-2.73q-1.14,-0.86 -2.85,-0.86q-1.99,0 -3.32,0.95q-1.33,0.96 -1.86,2.55q-0.54,1.59 -0.54,3.3q0,2.18 0.63,3.82q0.63,1.64 1.98,2.45q1.36,0.8 2.92,0.8q1.92,0 3.24,-1.1q1.32,-1.1 1.79,-3.27z\" id=\"svg_56\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip14 --> <clippath id=\"clip15\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_57\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip15)\" id=\"svg_58\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_59\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_60\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip15 --> <clippath id=\"clip16\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_61\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip16)\" id=\"svg_62\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_63\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_64\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip16 --> <clippath id=\"clip17\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_65\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip17)\" id=\"svg_66\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_67\"> <path d=\"m258.97,186l6.59,-17.19l2.46,0l7.03,17.19l-2.6,0l-2,-5.2l-7.18,0l-1.89,5.2l-2.41,0zm4.95,-7.06l5.83,0l-1.8,-4.75q-0.81,-2.17 -1.22,-3.57q-0.32,1.66 -0.92,3.29l-1.89,5.03z\" id=\"svg_68\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip17 --> <clippath id=\"clip18\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_69\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip18)\" id=\"svg_70\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_71\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_72\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip18 --> <clippath id=\"clip19\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_73\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip19)\" id=\"svg_74\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_75\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_76\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip19 --> <clippath id=\"clip20\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_77\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip20)\" id=\"svg_78\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_79\"> <path d=\"m213.77,137l0,-17.19l6.43,0q1.97,0 3.16,0.53q1.19,0.52 1.87,1.61q0.68,1.08 0.68,2.27q0,1.09 -0.61,2.07q-0.6,0.98 -1.8,1.57q1.56,0.45 2.4,1.55q0.83,1.11 0.83,2.61q0,1.2 -0.5,2.24q-0.51,1.04 -1.26,1.6q-0.75,0.56 -1.88,0.85q-1.14,0.29 -2.78,0.29l-6.54,0zm2.26,-9.97l3.72,0q1.52,0 2.17,-0.19q0.86,-0.26 1.3,-0.86q0.44,-0.59 0.44,-1.5q0,-0.86 -0.41,-1.5q-0.41,-0.65 -1.17,-0.89q-0.77,-0.25 -2.61,-0.25l-3.44,0l0,5.19zm0,7.94l4.28,0q1.1,0 1.55,-0.08q0.78,-0.14 1.31,-0.47q0.53,-0.33 0.87,-0.95q0.34,-0.63 0.34,-1.45q0,-0.96 -0.5,-1.67q-0.49,-0.71 -1.36,-1q-0.88,-0.29 -2.52,-0.29l-3.97,0l0,5.91z\" id=\"svg_80\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip20 --> <clippath id=\"clip21\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_81\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip21)\" id=\"svg_82\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_83\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_84\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip21 --> <clippath id=\"clip22\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_85\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip22)\" id=\"svg_86\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_87\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_88\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip22 --> <clippath id=\"clip23\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_89\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip23)\" id=\"svg_90\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_91\"> <path d=\"m291.86,275l0,-17.19l5.91,0q2.01,0 3.06,0.25q1.48,0.35 2.51,1.24q1.36,1.14 2.04,2.93q0.68,1.79 0.68,4.08q0,1.96 -0.46,3.47q-0.46,1.52 -1.17,2.51q-0.71,0.99 -1.56,1.55q-0.85,0.57 -2.06,0.86q-1.2,0.3 -2.76,0.3l-6.19,0zm2.26,-2.03l3.68,0q1.7,0 2.66,-0.31q0.96,-0.32 1.54,-0.89q0.81,-0.82 1.27,-2.18q0.45,-1.37 0.45,-3.31q0,-2.7 -0.89,-4.15q-0.89,-1.44 -2.16,-1.93q-0.9,-0.36 -2.94,-0.36l-3.61,0l0,13.13z\" id=\"svg_92\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip23 --> <clippath id=\"clip24\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_93\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip24)\" id=\"svg_94\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_95\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_96\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip24 --> <clippath id=\"clip25\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_97\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip25)\" id=\"svg_98\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_99\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_100\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip25 --> <clippath id=\"clip26\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_101\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip26)\" id=\"svg_102\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_103\"> <path d=\"m287.91,41l0,-17.188l12.42,0l0,2.032l-10.16,0l0,5.265l9.5,0l0,2.016l-9.5,0l0,5.844l10.55,0l0,2.031l-12.81,0z\" id=\"svg_104\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip26 --> <clippath id=\"clip27\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_105\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip27)\" id=\"svg_106\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_107\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_108\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip27 --> <clippath id=\"clip28\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_109\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip28)\" id=\"svg_110\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_111\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_112\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip28 --> <clippath id=\"clip29\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_113\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip29)\" id=\"svg_114\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_115\"> <path d=\"m32.969,228l0,-17.19l11.593,0l0,2.03l-9.312,0l0,5.33l8.062,0l0,2.02l-8.062,0l0,7.81l-2.281,0z\" id=\"svg_116\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip29 --> <g> <!-- layer0 --> <g> <!-- default stroke --> <g> <title><title> <rect fill=\"none\" height=\"289\" id=\"canvas_background\" width=\"369\" x=\"-1\" y=\"-1\"><rect> <line fill=\"none\" id=\"svg_117\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"93.0021\" x2=\"35.50344\" y1=\"67.00179\" y2=\"196.49877\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_118\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"124.50137\" x2=\"57.50293\" y1=\"46.50227\" y2=\"198.49873\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_119\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"157.00061\" x2=\"86.00226\" y1=\"34.50255\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_120\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"183.99998\" x2=\"111.00168\" y1=\"29.00267\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_121\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"207.49943\" x2=\"139.00103\" y1=\"28.50269\" y2=\"197.99874\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_122\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"164.50043\" y1=\"32.0026\" y2=\"197.49875\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_123\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"253.49836\" x2=\"186.99991\" y1=\"36.5025\" y2=\"195.99879\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_124\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"269.99798\" x2=\"238.49871\" y1=\"45.0023\" y2=\"125.00044\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_125\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"291.49748\" x2=\"239.49869\" y1=\"58.50199\" y2=\"167.99944\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_126\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"305.49715\" x2=\"248.99847\" y1=\"70.00172\" y2=\"183.99906\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_127\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"318.99684\" x2=\"239.99868\" y1=\"86.50133\" y2=\"249.99752\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_128\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"328.49662\" x2=\"256.49829\" y1=\"102.50096\" y2=\"251.99748\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_129\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"335.49645\" x2=\"272.99791\" y1=\"124.00046\" y2=\"247.99757\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_130\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"337.49641\" x2=\"298.9973\" y1=\"156.4997\" y2=\"232.49794\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_131\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"246.99851\" x2=\"223.99905\" y1=\"196.99876\" y2=\"242.4977\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_132\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"213.99928\" x2=\"202.99954\" y1=\"197.49875\" y2=\"217.49828\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_133\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"213.49929\" y1=\"197.49875\" y2=\"233.49791\"><line> <g> <svg><span><p></div> <div class="i-bot"> <div class="i-left"> </div> <div class="i-right"> <span class="i-follow "title="Bấm nút này để theo dõi câu hỏi này." data-id="203509" data-follow="0" data-value="0" onclick="followFaq(this);" > <input type="checkbox" /> Theo dõi (<span class="faq_num_follow">0</span>) </span> <span class="i-answer"> <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/neu-cach-ve-hinh-tao-boi-cac-cung-tron-xuat-phat-tu-dinh-c-cua-tam-giac-deu-abc-canh-1cm-faq203509.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 1 Trả lời</a> </span> </div> </div> </li> </ul> <div class="box-1"> <div class="i-bot hidden-xs"> <div class="i-left"> <a class="cate-class" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-10-dien-tich-hinh-tron-hinh-quat-tron-l728.html">Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/trac-nghiem-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-sgk-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Giải bài tập Hình học 9 Bài 10</a> </div> </div> </div> <div data-type="phan-trang" class="fleft w100per canhgiua martop20"> </div> <script> function followFaq(obj) { dangnhapsudung(); } function sendNotification(member_id) { var link = window.location.href; jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "hoidap/sendnotification", data: {member_id:member_id ,link:link }, success: function(data) { if(data==1) { return true; } } }); } </script> </div> <zone id="k1kg4q2j"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg4q2j"); </script> <!-- <div class="ads-2 box-2 margintopbot10" id="ads-noidungphuhop"> <p style="text-align:left;border-left:3px solid #F00;padding-left:10px;font-size:16px;">Được đề xuất cho bạn</p> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="5922626040"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> --> </div> <div class="detail-col-right hidden-xs"> <div data="banner_top_300x250.phtml" class="ads-2 box-2" id="ads-right-300x250" style=""> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net_Top_300x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="3381746276"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="box-1" style="background:#fef7e5;border:1px solid #e5e5e5;padding:0px 10px;"> <div style="border-bottom:1px solid #e5e5e5;margin-bottom:10px;"> <h2 style="padding-top:10px;font-size:20px;font-weight:700;display:inline-block;color:#606060;margin-top:0px;">Bài tập SGK khác</h2></div> <div class="box-content"> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-81-trang-99-sgk-toan-9-tap-2-bt4632.html"> Bài tập 81 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-82-trang-99-sgk-toan-9-tap-2-bt4633.html"> Bài tập 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-84-trang-99-sgk-toan-9-tap-2-bt4634.html"> Bài tập 84 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-85-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4636.html"> Bài tập 85 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-86-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4637.html"> Bài tập 86 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-87-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4638.html"> Bài tập 87 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> </div> </div> <!--<div class="ads-2 box-2"> <a href="http://chuyen10.hoc247.vn/" target="_blank"><img src="images/graphics/ads_300x250.jpg" /></a> </div>--> <style type="text/css"> .funny-next li{border-bottom: 0px solid #f5f5f5;} .top-group-test{background:#01a6ea;color:#FFF;padding:10px;font-size:20px;} .list-group-test li{list-style:none;width:100%;float:left;padding:14px;margin-bottom:0px;border-radius:2px;} .list-group-test h3{font-size:14px;margin:0px 0px 10px 0px;} .list-group-test>li .item-content{width:100%;float:left;border-bottom:1px solid #ececec;padding-bottom:10px;} .list-group-test>li .b-img img{border-radius:5px;} .list-group-test>li .b-img{width:100px;float:left;} .list-group-test>li .b-content{width:calc(100% - 100px);float: left;padding-left:20px;} @media (max-width: 767px){ .list-group-test>li .b-img{width:30%;} .list-group-test>li .b-content{width:68%;padding-left:10px;} .list-group-test .item-content h3{font-size:14px!important;margin-top:0px;} } </style> <div style="width:100%;position:relative;float:left;margin-top:10px;margin-bottom:10px;"> <!-- <img style="width: 100%" src="images/icons/minibanner-youtube.jpg" /> --> <img style="width:100%" src="images/DANG-KY.jpg" /> <div class="fright" style="position:absolute;right:0px;top:18px;"> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw" data-layout="default" data-count="default"></div> </div> </div> <div id="list-funny" class="fleft w100per marbot10" data="/lop-9" > <!-- <ul class="funny-next"> --> <!-- </ul> --> <div class="top-group-test"><i class="fas fa-inbox"></i> Bộ đề thi nổi bật</div> <ul class="list-group-test"> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-giua-hk1-mon-hoa-lop-9-nam-2019-gtid629.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20191015/470x246/5551571135298.jpg" alt="Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-giua-hk1-mon-hoa-lop-9-nam-2019-gtid629.html">Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 3 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 120 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-giua-hk1-mon-vat-ly-lop-9-nam-2019-gtid613.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20191015/470x246/2131571135317.jpg" alt="Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-giua-hk1-mon-vat-ly-lop-9-nam-2019-gtid613.html">Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 1 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 75 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-ngu-van-nam-hoc-2019-2020-gtid328.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190531/470x246/3341559531735.jpg" alt="Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2019-2020" title="Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2019-2020"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-ngu-van-nam-hoc-2019-2020-gtid328.html">Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2019-2020</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 3 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 0 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hsg-mon-sinh-hoc-lop-9-nam-2018-2019-gtid269.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190325/470x246/1161553760268.jpg" alt="Bộ đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 năm 2018 - 2019" title="Bộ đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 năm 2018 - 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hsg-mon-sinh-hoc-lop-9-nam-2018-2019-gtid269.html">Bộ đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 năm 2018 - 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 3 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 73 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hoc-sinh-gioi-mon-toan-lop-9-nam-2019-gtid270.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190326/470x246/3671553760227.jpg" alt="Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hoc-sinh-gioi-mon-toan-lop-9-nam-2019-gtid270.html">Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 3 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 146 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-toan-9-nam-2019-gtid141.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190312/470x246/9741552878437.jpg" alt="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán 9 năm 2019" title="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-toan-9-nam-2019-gtid141.html">Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 20 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 115 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hk2-mon-toan-9-nam-2019-gtid143.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190312/470x246/3621552877996.jpg" alt="Bộ đề thi HK2 môn Toán 9 năm 2019" title="Bộ đề thi HK2 môn Toán 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-hk2-mon-toan-9-nam-2019-gtid143.html">Bộ đề thi HK2 môn Toán 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 9 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 319 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-vat-ly-lop-9-nam-2019-gtid242.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190314/470x246/4691553243008.jpg" alt="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-vat-ly-lop-9-nam-2019-gtid242.html">Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 18 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 313 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-sinh-hoc-lop-9-nam-2019-gtid246.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190319/470x246/5581553243813.jpg" alt="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-sinh-hoc-lop-9-nam-2019-gtid246.html">Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 3 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 102 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-hoa-hoc-lop-9-nam-2019-gtid248.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190319/470x246/8061553243942.jpg" alt="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019" title="Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-kiem-tra-1-tiet-hk2-mon-hoa-hoc-lop-9-nam-2019-gtid248.html">Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 12 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 127 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-vao-lop-10-thpt-mon-toan-nam-2018-gtid151.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190312/470x246/4181552386162.jpg" alt="Bộ đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2018" title="Bộ đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2018"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-vao-lop-10-thpt-mon-toan-nam-2018-gtid151.html">Bộ đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2018</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 10 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 165 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> <li data-id=""> <div class="item-content"> <a class="b-img" href="https://hoc247.net/bo-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-mon-tieng-anh-nam-2018-gtid191.html"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/image/tests/nopic.jpg'" src="https://hoc247.net/image/grouptest/2019/20190313/470x246/8641552876440.jpg" alt="Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2018" title="Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2018"/> </a> <div class="b-content"> <h3 class="i-title"> <a href="https://hoc247.net/bo-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-mon-tieng-anh-nam-2018-gtid191.html">Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2018</a> </h3> <div class="i-info"> <div class="row"> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-file-alt marright5"></i> 6 đề </div> <div class="col-md-12 marginbot10"> <i class="far fa-edit marright5"></i> 536 lượt thi </div> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoc247.net%2F&tabs=timeline&width=300&height=600&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=588204584722693" width="300" height="125" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <script> var intTotalGTHot = '12'; jQuery(function($){ //alert(jQuery(window).width()); var intWindowWidth = jQuery(window).width(); if(intWindowWidth>568) { if(intTotalGTHot>5) var hSideTop = 600;//jQuery("#list-funny").height(); else if(intTotalGTHot>2) var hSideTop = 490; else var hSideTop = 300; var intHeightScroll = hSideTop; //console.log(intHeightScroll); //if(intTotal>4) { //jQuery('.funny-next').slimScroll({ jQuery('.list-group-test').slimScroll({ alwaysVisible: false, width: '100%', height: intHeightScroll+"px", color: '#ccc', railOpacity: 1, size : "4px",//df: 7px distance : "0px" }); } } }); </script> <div class="an" data="ALL_PC right_300x600">ADSENSE</div><img id="break_300x60_300x600" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> <style> .boxfixed{position:fixed;top:45px;z-index:1;float:none!important;} </style> <script> jQuery(function($){ jQuery(window).scroll(function (event) { // if (jQuery('.detail-col-left').length > 0) // { // if(jQuery('.detail-col-left').height() <= 1300) // { // return; // } // } var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top; var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); var inBottomBox_3 = (y_3+610); //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) { var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; jQuery('#ads_right_300x600').css('top',intPullPosTop_3); //console.log('vipham y_3=' + y_3 + ' / inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > pos_footer_3=' + pos_footer_3 + ' /intPullPosTop_3=' + intPullPosTop_3); //jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); //jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); //jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); //console.log('/y_3=' + y_3 + ' > pos_footer_3=' + pos_footer_3 + ' /intPullPosTop_3=' + intPullPosTop_3); } else { //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); if (y_3 >= (top_3)) { jQuery('#ads_right_300x600').addClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('box-2'); jQuery('#ads_right_300x600').css('top','45px'); } else { jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); } } }); }); </script> <div class="ads-2 box-2 hidden-xs martop10" id="ads_right_300x600"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net-300x600 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6497319610"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> </div> </article> <div style="display:none;" class="an" data="ALL_PC right_160x600">ADSENSE / </div><style> .ads-4{position:absolute;right:0;top:96px;z-index:200;} @media(min-width:1200px) AND (max-width:1300px){ .ads-4{right:-24px;} } @media(max-width:1360px) { .ads-4{display:none;} } .boxfixedright{position:fixed;top:0px;z-index:200;} </style> <script> jQuery(function($){ if(jQuery('.detail-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.detail-col-left').offset().top; console.log('exist .detail-col-left'); var top_init = '96px'; } if(jQuery('.cate-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-left').offset().top; console.log('exist .cate-col-left'); var top_init = '250px'; } if(jQuery('.cate-col-right').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-right').offset().top; console.log('exist .cate-col-right'); var top_init = '250px'; } console.log('init top_2='+top_2); jQuery('.ads-4').css('top',top_init); jQuery(window).scroll(function (event) { // if (jQuery('.detail-col-left').length > 0) // { // if(jQuery('.detail-col-left').height() <= 650) // { // return; // } // } var pos_footer_2 = jQuery('#logo_footer').offset().top; //if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_2 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_2 = jQuery(this).scrollTop(); var inBottomBox_2 = (y_2+610); if(inBottomBox_2>(pos_footer_2-250)) { var intPullPosTop_2 = (pos_footer_2 - inBottomBox_2)-200; jQuery('.ads-4').css('top',intPullPosTop_2); //jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); //jQuery('.ads-4').addClass('ads-4'); //console.log(y + ' =======> ' + pos_footer_2); } else { if (y_2 >= top_2) { jQuery('.ads-4').addClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top','0px'); } else { jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top',top_2); } } }); }); </script> <div class="ads-4" id="ads_right_160x600"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net-Right-160x600 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:160px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6804441370"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div></section> <style> .menu-ft li{width:30%;} .box-footer-top .menu-ft-50{width:100%;} .contlink a:hover{text-decoration:underline;} </style> <iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="0" width="0" marginheight="0" marginwidth="0" vspace="0" hspace="0" src="https://hb.gammaplatform.com/adx/usersync"></iframe> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "expires="+d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } </script> <script type="text/javascript"> var intMemberID = '0'; function checkCookie(userId,intMemberID) { var key = userId+'_'+intMemberID; var user = getCookie("cookietoken"); console.log('coki='+user+',OneSignal userId='+ userId+',c='+ intMemberID); if (user != "" && user==key) { return true; } else { setCookie("cookietoken", key, 1); //1 ngay return false; } } function getNotificationId(p_webId) { jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "account/getnotificationid", data: { devicetoken : p_webId }, success: function(data) { // console.log(data); // if(data==1) // { // modalAlert('Bạn đã thêm câu trả lời thành công.', "Thêm câu hỏi thành công", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return true; // } // else // { // modalAlert('Bạn thêm câu trả lời thất bại. Vui lòng thử lại sau', "Thêm câu hỏi thất bại", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return false; // } } }); } </script> <img id="break_300x60" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> <style> .contlink .col-md-4{padding:0px 5px;min-height:160px;} .contlink{background:#f0f0f0;padding:15px 0px 30px 0px;} .contlink h3{font-size:16px;margin:10px 0px;float:left;width:100%;} .contlink h4{font-size:14px;font-weight:500;color:#0482e2;} .contlink h4:before{content:"\25A0";color:#0482e2;width:2px;height:2px;margin-right:5px;margin-left:-12px;font-size:9px;} .contlink p{font-size:13px;margin-bottom:2px;} .contlink .h4m{font-size:16px;font-weight:500;border-bottom:1px solid #e2e2e2;padding-bottom:5px;line-height:25px; padding-top:5px;} .contlink .muiten{float:right;font-size:16px;color:#000;} .contlink .pmo{font-size:15px;margin-bottom:5px;} </style> <div class="contlink" data="lop-9"> <div class="container"> <h3>XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9</h3> <div class="col-md-12 show-xs hidden-md hidden-lg"> <p onclick="showcontmenu('toan-9');" class="h4m">Toán 9 <span id="mt_toan-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_toan-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/toan-hoc/">Lý thuyết Toán 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-toan-9-index.html">Giải bài tập SGK Toán 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-toan-9-index.html">Trắc nghiệm Toán 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-11/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/on-tap-toan-9-chuong-3-he-hai-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-index.html">Ôn tập Toán 9 Chương 3</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-11/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-toan-index.html">Đề thi HK1 Toán 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('ngu-van-9');" class="h4m">Ngữ văn 9 <span id="mt_ngu-van-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_ngu-van-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/ngu-van/">Lý thuyết ngữ văn 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-index.html">Soạn văn 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-ngan-gon-index.html">Soạn văn 9 (ngắn gọn)</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/van-mau-9-index.html">Văn mẫu 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-11-22/date2=2019-12-22" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/soan-bai-lang-kim-lan-l3177.html">Soạn bài Làng</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-ngu-van-index.html">Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('tieng-anh-9');" class="h4m">Tiếng Anh 9 <span id="mt_tieng-anh-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_tieng-anh-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh/">Giải bài Tiếng Anh 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh-moi/">Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tieng-anh-9-index.html">Trắc nghiệm Tiếng Anh 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-16/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/review-2-unit-4-5-6-ct1497.html">Tiếng Anh 9 mới Review 2</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tieng-anh-index.html">Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('vat-ly-9');" class="h4m">Vật lý 9 <span id="mt_vat-ly-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_vat-ly-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/vat-ly/">Lý thuyết Vật lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-vat-ly-9-index.html">Giải bài tập SGK Vật Lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-vat-ly-9-index.html">Trắc nghiệm Vật lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/on-tap-vat-ly-9-chuong-2-dien-tu-hoc-index.html">Ôn tập Vật Lý 9 Chương 2</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-vat-ly-index.html">Đề thi HK1 môn Vật Lý 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('hoa-hoc-9');" class="h4m">Hoá học 9 <span id="mt_hoa-hoc-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_hoa-hoc-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/hoa-hoc/">Lý thuyết Hóa 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-hoa-9-index.html">Giải bài tập SGK Hóa học 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-hoa-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Hóa 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-hoa-index.html">Đề thi HK1 môn Hóa 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('sinh-hoc-9');" class="h4m">Sinh học 9 <span id="mt_sinh-hoc-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_sinh-hoc-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/sinh-hoc/">Lý thuyết Sinh 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-9-index.html">Giải bài tập SGK Sinh 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-sinh-9-index.html">Trắc nghiệm Sinh 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-16/date2=2019-12-20" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/on-tap-sinh-hoc-9-chuong-5-di-truyen-hoc-o-nguoi-index.html">Ôn tập Sinh 9 Chương 5</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-sinh-index.html">Đề thi HK1 môn Sinh 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('lich-su-9');" class="h4m">Lịch sử 9 <span id="mt_lich-su-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_lich-su-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/lich-su/">Lý thuyết Lịch sử 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-lich-su-9-index.html">Giải bài tập SGK Lịch sử 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-lich-su-9-index.html">Trắc nghiệm Lịch sử 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-9-index.html">Đề thi HK1 môn Lịch Sử 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('dia-ly-9');" class="h4m">Địa lý 9 <span id="mt_dia-ly-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_dia-ly-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/dia-ly/">Lý thuyết Địa lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-dia-9-index.html">Giải bài tập SGK Địa lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-dia-9-index.html">Trắc nghiệm Địa lý 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-dia-index.html">Đề thi HK1 môn Địa lý 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('gdcd-9');" class="h4m">GDCD 9 <span id="mt_gdcd-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_gdcd-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/gdcd/">Lý thuyết GDCD 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-gdcd-9-index.html">Giải bài tập SGK GDCD 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-gdcd-9-index.html">Trắc nghiệm GDCD 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-06-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/hoc-ki-1-ct439.html">GDCD 9 Học kì 1</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-gdcd-index.html">Đề thi HK1 môn GDCD 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('cong-nghe-9');" class="h4m">Công nghệ 9 <span id="mt_cong-nghe-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_cong-nghe-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/cong-nghe/">Lý thuyết Công nghệ 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-cong-nghe-9-index.html">Giải bài tập SGK Công nghệ 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-cong-nghe-9-index.html">Trắc nghiệm Công nghệ 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-11-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/quyen-3-sua-chua-xe-dap-ct1212.html">Công nghệ 9 Quyển 3</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-cong-nghe-index.html">Đề thi HK1 môn Công nghệ 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('tin-hoc-9');" class="h4m">Tin học 9 <span id="mt_tin-hoc-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_tin-hoc-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tin-hoc/">Lý thuyết Tin học 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-tin-9-index.html">Giải bài tập SGK Tin học 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tin-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Tin học 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tin-hoc-index.html">Đề thi HK1 môn Tin học 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('cong-dong-9');" class="h4m">Cộng đồng <span id="mt_cong-dong-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_cong-dong-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/lop-9/toan-hoc/">Hỏi đáp lớp 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/tu-lieu/lop-9/">Tư liệu lớp 9</a></p> </div> <p onclick="showcontmenu('xem-nhieu-9');" class="h4m">Xem nhiều nhất tuần <span id="mt_xem-nhieu-9"><i class="muiten fas fa-chevron-down"></i></span></p> <div class="displaynone" id="cl_xem-nhieu-9"> <p data="2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hk1-lop-9-index.html">Đề thi HK1 lớp 9</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/luyen-thi-lop-10-chuyen-toan-luyen-16-de-thi-thu-pl20.html">Khóa học luyện thi lớp 10 chuyên Toán</a></p> <p data="2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31" class="pmo"><a href="https://hoc247.net/video-toan-nang-cao-lop-9-index.html">Khóa học Toán nâng cao lớp 9</a></p> </div> </div> <div class="col-md-9 hidden-xs"> <div class="col-md-4"> <h4>Toán 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/toan-hoc/">Lý thuyết Toán 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-toan-9-index.html">Giải bài tập SGK Toán 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-toan-9-index.html">Trắc nghiệm Toán 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-11/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/on-tap-toan-9-chuong-3-he-hai-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-index.html">Ôn tập Toán 9 Chương 3</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-11/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-toan-index.html">Đề thi HK1 Toán 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Ngữ văn 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/ngu-van/">Lý thuyết ngữ văn 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-index.html">Soạn văn 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-ngan-gon-index.html">Soạn văn 9 (ngắn gọn)</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/van-mau-9-index.html">Văn mẫu 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-11-22/date2=2019-12-22"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/soan-bai-lang-kim-lan-l3177.html">Soạn bài Làng</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-ngu-van-index.html">Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tiếng Anh 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh/">Giải bài Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh-moi/">Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tieng-anh-9-index.html">Trắc nghiệm Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-16/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/review-2-unit-4-5-6-ct1497.html">Tiếng Anh 9 mới Review 2</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tieng-anh-index.html">Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Vật lý 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/vat-ly/">Lý thuyết Vật lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-vat-ly-9-index.html">Giải bài tập SGK Vật Lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-vat-ly-9-index.html">Trắc nghiệm Vật lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/on-tap-vat-ly-9-chuong-2-dien-tu-hoc-index.html">Ôn tập Vật Lý 9 Chương 2</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-vat-ly-index.html">Đề thi HK1 môn Vật Lý 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Hoá học 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/hoa-hoc/">Lý thuyết Hóa 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-hoa-9-index.html">Giải bài tập SGK Hóa học 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-hoa-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Hóa 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-hoa-index.html">Đề thi HK1 môn Hóa 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Sinh học 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/sinh-hoc/">Lý thuyết Sinh 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-9-index.html">Giải bài tập SGK Sinh 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-sinh-9-index.html">Trắc nghiệm Sinh 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-16/date2=2019-12-20"><a href="https://hoc247.net/on-tap-sinh-hoc-9-chuong-5-di-truyen-hoc-o-nguoi-index.html">Ôn tập Sinh 9 Chương 5</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-sinh-index.html">Đề thi HK1 môn Sinh 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Lịch sử 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/lich-su/">Lý thuyết Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-lich-su-9-index.html">Giải bài tập SGK Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-lich-su-9-index.html">Trắc nghiệm Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-9-index.html">Đề thi HK1 môn Lịch Sử 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Địa lý 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/dia-ly/">Lý thuyết Địa lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-dia-9-index.html">Giải bài tập SGK Địa lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-dia-9-index.html">Trắc nghiệm Địa lý 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-dia-index.html">Đề thi HK1 môn Địa lý 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>GDCD 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/gdcd/">Lý thuyết GDCD 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-gdcd-9-index.html">Giải bài tập SGK GDCD 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-gdcd-9-index.html">Trắc nghiệm GDCD 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-06-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoc-ki-1-ct439.html">GDCD 9 Học kì 1</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-gdcd-index.html">Đề thi HK1 môn GDCD 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Công nghệ 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/cong-nghe/">Lý thuyết Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-cong-nghe-9-index.html">Giải bài tập SGK Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-cong-nghe-9-index.html">Trắc nghiệm Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-11-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/quyen-3-sua-chua-xe-dap-ct1212.html">Công nghệ 9 Quyển 3</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-cong-nghe-index.html">Đề thi HK1 môn Công nghệ 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tin học 9</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tin-hoc/">Lý thuyết Tin học 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-tin-9-index.html">Giải bài tập SGK Tin học 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tin-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Tin học 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tin-hoc-index.html">Đề thi HK1 môn Tin học 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Cộng đồng</h4> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/lop-9/toan-hoc/">Hỏi đáp lớp 9</a></p> <p data="188 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/tu-lieu/lop-9/">Tư liệu lớp 9</a></p> </div> </div> <div class="col-md-3 hidden-xs"> <h4>Xem nhiều nhất tuần</h4> <p data="219 2019-12-16/date1=2019-12-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hk1-lop-9-index.html">Đề thi HK1 lớp 9</a></p> <p data="219 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/luyen-thi-lop-10-chuyen-toan-luyen-16-de-thi-thu-pl20.html">Khóa học luyện thi lớp 10 chuyên Toán</a></p> <p data="219 2019-12-16/date1=2019-01-01/date2=2019-12-31"><a href="https://hoc247.net/video-toan-nang-cao-lop-9-index.html">Khóa học Toán nâng cao lớp 9</a></p> </div> </div> </div> <script> intArrow = 1; function showcontmenu(p_code) { jQuery('#cl_'+p_code).slideToggle(); if(intArrow) { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-up"></i>'); intArrow = 0; } else { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-down"></i>'); intArrow = 1; } } </script> <footer id="boxfooter" class="mauhead"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="box-footer-top"> <div class="hidden-xs marbot30"> <div class="b-col col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img" style="padding-top:0px;"> <img src="images/graphics/hoc247_logo_pc.png" id="logo_footer" /> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 hidden-xs"> <div class="row"> <div class="box-inline-block"> <div class="col-inline-block col-sm-5"> <ul class="menu-ft menu-ft-50"> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/tieu-hoc/">Tiểu Học</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-6/">Lớp 6</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/">Lớp 7</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-8/">Lớp 8</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/">Lớp 9</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-10/">Lớp 10</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-11/">Lớp 11</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Lớp 12</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/dai-hoc/">Đại học</a> </li> </ul> </div> <div class="col-inline-block col-sm-3"> <p><b>Kết nối với chúng tôi</b></p> <div class="box-inline-block"> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.facebook.com/hoc247.net" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-fb.png"></a> </span> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw?sub_confirmation=1" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-youtube.png"></a> </span> </div> </div> <div class="col-inline-block col-sm-4"> <p><b>TẢI ỨNG DỤNG HỌC247</b></p> <a target="ioshoc247" href="https://itunes.apple.com/vn/app/hoc247/id1286587238?l=vi&mt=8"><img src="images/graphics/appstore1.png" /></a> <a target="androidhoc247" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vdoc.hoc247"><img src="images/graphics/googleplay1.png" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer-top hidden-xs"> <div class="b-col col-lg-3 vertop"> <a href="http://online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28358" target="_blank"><img src="images/graphics/bocongthuong.png" /></a> </div> <div class="b-col col-lg-9 vertop"> <div class="b-col col-lg-4 vertop fw300"> <p>Hotline: 0989 627 405</p> <p>Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00</p> <p>Email: support@hoc247.vn</p> </div> <div class="b-col col-lg-8 vertop fw300"> <p>Copyright © 2019 Hoc247.net</p> <p>Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247</p> <p>GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM</p> <p>Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</p> </div> </div> </div> <div class="hidden-md hidden-lg visible-xs"> <div class="b-col col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img"> <img src="images/graphics/logo-220x42.png" id="logo_footer" /> </div> <div class="b-col col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img"> <div class="box-inline-block canhphai"> <span class="col-inline-block col-xs-4 pad5"> <a href="https://www.facebook.com/hoc247.net" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-fb.png" /></a> </span> <span class="col-inline-block col-xs-4 pad5"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw?sub_confirmation=1" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-youtube.png" /></a> </span> </div> </div> </div> <div class="box-footer-bot"> <div class="hidden-md hidden-lg visible-xs mf"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-4 col-xs-4"> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/tieu-hoc/">Tiểu Học</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-6/">Lớp 6</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/">Lớp 7</a></p> </div> <div class="col-md-4 col-xs-4"> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-8/">Lớp 8</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/">Lớp 9</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-10/">Lớp 10</a></p> </div> <div class="col-md-4 col-xs-4"> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-11/">Lớp 11</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Lớp 12</a></p> <p><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Đại Học</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer-bot canhgiua hidden-md hidden-lg visible-xs"> <p class="cw">TẢI ỨNG DỤNG HỌC247</p> <a target="ioshoc247" href="https://itunes.apple.com/vn/app/hoc247/id1286587238?l=vi&mt=8"><img src="images/graphics/appstore1.png" /></a> <a target="androidhoc247" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vdoc.hoc247"><img src="images/graphics/googleplay1.png" /></a> <p class="cw fs20">Hotline: 0989 627 405</p> <p>Copyright © 2019 Hoc247.net</p> </div> </div> </footer> <p class="mauhead" style="min-height:90px;width:100%;float:left;"> </p> <div class="an" data="PREROLL_YOUTUBE">YOMEDIA</div> <script type="text/javascript" src="https://ss.yomedia.vn/js/yomediasdk.min.js" id="s-d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f"></script> <script> var slot = document.getElementById("playvideo1").getElementsByTagName("iframe")[0]; var yomediaAds = new YomediaSDK.OvaAds({ pid: "d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f", slot: slot, content_width: slot.clientWidth, content_height: slot.clientHeight, ad_mute: true, }); </script> <!-- modal ve trang dang nhap --> <div class="modal fade" id="modal-dangnhap-sudung" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal-dangnhap-sudung"> <div class="modal-dialog modal-sm" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Bỏ qua</button> <a href="https://hoc247.net/tai-khoan/dang-nhap.html"> <button type="button" class="btn btn-primary" >Đăng nhập</button></a> </div> </div> </div> </div> <!-- END modal ve trang dang nhap --> <!-- Modal thong bao--> <div class="modal fade" id="modalAlert" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalAlert"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="i-content">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default i-btn" data-dismiss="modal">Đồng ý</button> </div> </div> </div> </div> <!-- END Modal thong bao--> <script type="text/javascript"> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var isClick = getCookie('mobileclickyoutube'); if(!isClick) { jQuery('#boxmsgthongbaopopup2').css('display','block'); } } function luuck() { setCookie('mobileclickyoutube',1,7); } </script> </body> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93829515-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-93829515-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-93829515-1'); </script> </html>