YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 71 trang 113 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 71 tr 113 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Trong một tam giác đều \(ABC\; (h.13),\) vẽ những cung tròn đi qua tâm của tam giác và từng cặp đỉnh của nó. Cho biết cạnh tam giác bằng \(a,\) tính diện tích hình hoa thị gạch sọc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Diện tích hình quạt tròn bán kính \(R,\) cung \(n^\circ\) được tính theo công thức: \(S=\dfrac{\pi R^2n}{360}\).

Lời giải chi tiết

Diện tích hình hoa thị bằng tổng diện tích \(3\) hình viên phân trừ diện tích tam giác đều \(ABC.\)

Gọi \(O\) là tâm của tam giác đều \(ABC\)

\( \Rightarrow OA = OB = OC\)

Vì \(∆ABC\) đều nên \(AO,\) \(BO,\) \(CO\) là phân giác của các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)

\(\widehat {OAC} = \widehat {OCA} = \displaystyle {{{{60}^\circ}} \over 2} = {30^\circ}\)

\(\widehat {AOC} = {180^\circ} - \left( {{{30}^\circ} + {{30}^\circ}} \right) = {120^\circ}\)

Trong tam giác \(O’HA\) có \(\widehat {O'HA} = {90^\circ}\), \(\widehat {HO'A} = {60^\circ}\)

\(AH = R.\sin \widehat {HO'A}\)\( = R. \sin 60^\circ= \displaystyle {{R\sqrt 3 } \over 2}\)

\(AC=2AH=R\sqrt 3 \)

\( \Rightarrow R =\displaystyle  {\displaystyle {AC} \over {\sqrt 3 }} = {a \over {\sqrt 3 }} = {{a\sqrt 3 } \over 3}\)

\(S_{quạt}=\displaystyle {{\pi \displaystyle {{\left( {{\displaystyle {a\sqrt 3 } \over 3}} \right)}^2}.120} \over {360}}\)

     \(=\displaystyle {{\pi \displaystyle {{\displaystyle {a^2}} \over 3}} \over 3} = {{\pi {a^2}} \over 9}\) (đơn vị diện tích)

\(∆O'HA\) có \(\widehat {O'HA} = {90^\circ}\); \(\widehat {HO'A} = {60^\circ}\)

\(O'A=R.\cos {60^\circ} = \displaystyle {{a\sqrt 3 } \over 3}.{1 \over 2} = {{a\sqrt 3 } \over 6}\)

\(S_{\Delta O'CA}=\displaystyle {1 \over 2}O'H.AC \)\(\displaystyle = {1 \over 2}.{{a\sqrt 3 } \over 6}.a = {{{a^2}\sqrt 3 } \over {12}}\) (đơn vị diện tích)

Diện tích hình viên phân:

\(S_{vp}=S_{quạt}-S_{\Delta O'CA}\) \(= \displaystyle {{\pi {a^2}} \over 9} - {{{a^2}\sqrt 3 } \over {12}} = {{4\pi {a^2} - 3{a^2}\sqrt 3 } \over {36}}\)

Diện tích tam giác đều \(ABC\) cạnh \(a:\)  \(S_{ABC}= \dfrac{a^2\sqrt 3 } {4}\) (đơn vị diện tích)

Diện tích hình hoa thị là:

\(S=3S_{vp}-S_{ABC}\)\(= \displaystyle 3.{{4\pi {R^2} - 3{a^2}\sqrt 3 } \over {36}} - {{{a^2}\sqrt 3 } \over 4}\)

\(= \displaystyle {{4\pi {a^2} - 3{a^2}\sqrt 3 } \over {12}} - {{3{a^2}\sqrt 3 } \over {12}}\)

\(= \displaystyle {{4\pi {a^2} - 6{a^2}\sqrt 3 } \over {12}} = {{{a^2}} \over 6}\left( {2\pi  - 3\sqrt 3 } \right)\) (đơn vị diện tích)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 113 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • bach dang

    a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ.

    b) Tính diện tích miền gạch sọc.

    <g stroke-dashoffset=\"0\" stroke-linecap=\"square\" stroke-miterlimit=\"10\"> <g id=\"misc\"><g> <!-- misc --> <g id=\"layer0\"> <clippath id=\"clip1\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_1\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip1)\" id=\"svg_2\"> <g fill=\"#993300\" fill-opacity=\"0.09804\" fill-rule=\"evenodd\" id=\"svg_3\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_4\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip1 --> <clippath id=\"clip2\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_5\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip2)\" id=\"svg_6\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_7\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_8\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip2 --> <clippath id=\"clip3\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_9\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip3)\" id=\"svg_10\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_11\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89c0.16,20.01 10.98,38.41 28.38,48.27c17.41,9.87 38.76,9.7 56,-0.44\" id=\"svg_12\"><path> <title><title> <desc>Cung c: CungTròn[A, C, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip3 --> <clippath id=\"clip4\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_13\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip4)\" id=\"svg_14\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_15\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m283.16,244.72c34.5,-20.28 55.55,-57.43 55.23,-97.44c-0.31,-40.01 -21.96,-76.818 -56.77,-96.55\" id=\"svg_16\"><path> <title><title> <desc>Cung d: CungTròn[B, D, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip4 --> <clippath id=\"clip5\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_17\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip5)\" id=\"svg_18\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_19\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m281.62,50.73c-52.21,-29.598 -116.26,-29.09 -168,1.333c-51.738,30.423 -83.319,86.137 -82.842,146.157\" id=\"svg_20\"><path> <title><title> <desc>Cung e: CungTròn[C, E, F]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip5 --> <clippath id=\"clip6\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_21\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip6)\" id=\"svg_22\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_23\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45\" id=\"svg_24\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [C, A] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip6 --> <clippath id=\"clip7\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_25\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip7)\" id=\"svg_26\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_27\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l-28.39,-48.27\" id=\"svg_28\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, B] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip7 --> <clippath id=\"clip8\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_29\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip8)\" id=\"svg_30\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_31\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l-27.61,48.72\" id=\"svg_32\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, C] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip8 --> <clippath id=\"clip9\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_33\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip9)\" id=\"svg_34\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_35\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l28.38,48.28\" id=\"svg_36\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [A, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip9 --> <clippath id=\"clip10\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_37\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip10)\" id=\"svg_38\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_39\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l55.23,-97.44\" id=\"svg_40\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [B, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip10 --> <clippath id=\"clip11\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_41\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip11)\" id=\"svg_42\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_43\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m30.778,198.22l168.002,-1.33\" id=\"svg_44\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [F, C]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip11 --> <clippath id=\"clip12\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_45\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip12)\" id=\"svg_46\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_47\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_48\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip12 --> <clippath id=\"clip13\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_49\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip13)\" id=\"svg_50\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_51\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_52\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip13 --> <clippath id=\"clip14\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_53\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip14)\" id=\"svg_54\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_55\"> <path d=\"m183.11,216.97l2.28,0.58q-0.72,2.79 -2.58,4.27q-1.86,1.48 -4.54,1.48q-2.77,0 -4.51,-1.14q-1.74,-1.13 -2.65,-3.28q-0.91,-2.15 -0.91,-4.6q0,-2.69 1.03,-4.69q1.02,-2 2.91,-3.03q1.89,-1.03 4.17,-1.03q2.58,0 4.34,1.31q1.76,1.32 2.44,3.69l-2.23,0.53q-0.61,-1.87 -1.74,-2.73q-1.14,-0.86 -2.85,-0.86q-1.99,0 -3.32,0.95q-1.33,0.96 -1.86,2.55q-0.54,1.59 -0.54,3.3q0,2.18 0.63,3.82q0.63,1.64 1.98,2.45q1.36,0.8 2.92,0.8q1.92,0 3.24,-1.1q1.32,-1.1 1.79,-3.27z\" id=\"svg_56\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip14 --> <clippath id=\"clip15\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_57\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip15)\" id=\"svg_58\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_59\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_60\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip15 --> <clippath id=\"clip16\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_61\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip16)\" id=\"svg_62\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_63\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_64\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip16 --> <clippath id=\"clip17\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_65\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip17)\" id=\"svg_66\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_67\"> <path d=\"m258.97,186l6.59,-17.19l2.46,0l7.03,17.19l-2.6,0l-2,-5.2l-7.18,0l-1.89,5.2l-2.41,0zm4.95,-7.06l5.83,0l-1.8,-4.75q-0.81,-2.17 -1.22,-3.57q-0.32,1.66 -0.92,3.29l-1.89,5.03z\" id=\"svg_68\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip17 --> <clippath id=\"clip18\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_69\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip18)\" id=\"svg_70\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_71\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_72\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip18 --> <clippath id=\"clip19\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_73\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip19)\" id=\"svg_74\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_75\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_76\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip19 --> <clippath id=\"clip20\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_77\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip20)\" id=\"svg_78\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_79\"> <path d=\"m213.77,137l0,-17.19l6.43,0q1.97,0 3.16,0.53q1.19,0.52 1.87,1.61q0.68,1.08 0.68,2.27q0,1.09 -0.61,2.07q-0.6,0.98 -1.8,1.57q1.56,0.45 2.4,1.55q0.83,1.11 0.83,2.61q0,1.2 -0.5,2.24q-0.51,1.04 -1.26,1.6q-0.75,0.56 -1.88,0.85q-1.14,0.29 -2.78,0.29l-6.54,0zm2.26,-9.97l3.72,0q1.52,0 2.17,-0.19q0.86,-0.26 1.3,-0.86q0.44,-0.59 0.44,-1.5q0,-0.86 -0.41,-1.5q-0.41,-0.65 -1.17,-0.89q-0.77,-0.25 -2.61,-0.25l-3.44,0l0,5.19zm0,7.94l4.28,0q1.1,0 1.55,-0.08q0.78,-0.14 1.31,-0.47q0.53,-0.33 0.87,-0.95q0.34,-0.63 0.34,-1.45q0,-0.96 -0.5,-1.67q-0.49,-0.71 -1.36,-1q-0.88,-0.29 -2.52,-0.29l-3.97,0l0,5.91z\" id=\"svg_80\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip20 --> <clippath id=\"clip21\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_81\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip21)\" id=\"svg_82\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_83\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_84\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip21 --> <clippath id=\"clip22\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_85\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip22)\" id=\"svg_86\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_87\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_88\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip22 --> <clippath id=\"clip23\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_89\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip23)\" id=\"svg_90\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_91\"> <path d=\"m291.86,275l0,-17.19l5.91,0q2.01,0 3.06,0.25q1.48,0.35 2.51,1.24q1.36,1.14 2.04,2.93q0.68,1.79 0.68,4.08q0,1.96 -0.46,3.47q-0.46,1.52 -1.17,2.51q-0.71,0.99 -1.56,1.55q-0.85,0.57 -2.06,0.86q-1.2,0.3 -2.76,0.3l-6.19,0zm2.26,-2.03l3.68,0q1.7,0 2.66,-0.31q0.96,-0.32 1.54,-0.89q0.81,-0.82 1.27,-2.18q0.45,-1.37 0.45,-3.31q0,-2.7 -0.89,-4.15q-0.89,-1.44 -2.16,-1.93q-0.9,-0.36 -2.94,-0.36l-3.61,0l0,13.13z\" id=\"svg_92\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip23 --> <clippath id=\"clip24\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_93\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip24)\" id=\"svg_94\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_95\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_96\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip24 --> <clippath id=\"clip25\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_97\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip25)\" id=\"svg_98\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_99\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_100\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip25 --> <clippath id=\"clip26\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_101\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip26)\" id=\"svg_102\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_103\"> <path d=\"m287.91,41l0,-17.188l12.42,0l0,2.032l-10.16,0l0,5.265l9.5,0l0,2.016l-9.5,0l0,5.844l10.55,0l0,2.031l-12.81,0z\" id=\"svg_104\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip26 --> <clippath id=\"clip27\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_105\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip27)\" id=\"svg_106\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_107\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_108\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip27 --> <clippath id=\"clip28\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_109\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip28)\" id=\"svg_110\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_111\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_112\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip28 --> <clippath id=\"clip29\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_113\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip29)\" id=\"svg_114\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_115\"> <path d=\"m32.969,228l0,-17.19l11.593,0l0,2.03l-9.312,0l0,5.33l8.062,0l0,2.02l-8.062,0l0,7.81l-2.281,0z\" id=\"svg_116\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip29 --> <g> <!-- layer0 --> <g> <!-- default stroke --> <g> <title><title> <rect fill=\"none\" height=\"289\" id=\"canvas_background\" width=\"369\" x=\"-1\" y=\"-1\"><rect> <line fill=\"none\" id=\"svg_117\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"93.0021\" x2=\"35.50344\" y1=\"67.00179\" y2=\"196.49877\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_118\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"124.50137\" x2=\"57.50293\" y1=\"46.50227\" y2=\"198.49873\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_119\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"157.00061\" x2=\"86.00226\" y1=\"34.50255\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_120\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"183.99998\" x2=\"111.00168\" y1=\"29.00267\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_121\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"207.49943\" x2=\"139.00103\" y1=\"28.50269\" y2=\"197.99874\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_122\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"164.50043\" y1=\"32.0026\" y2=\"197.49875\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_123\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"253.49836\" x2=\"186.99991\" y1=\"36.5025\" y2=\"195.99879\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_124\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"269.99798\" x2=\"238.49871\" y1=\"45.0023\" y2=\"125.00044\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_125\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"291.49748\" x2=\"239.49869\" y1=\"58.50199\" y2=\"167.99944\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_126\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"305.49715\" x2=\"248.99847\" y1=\"70.00172\" y2=\"183.99906\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_127\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"318.99684\" x2=\"239.99868\" y1=\"86.50133\" y2=\"249.99752\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_128\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"328.49662\" x2=\"256.49829\" y1=\"102.50096\" y2=\"251.99748\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_129\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"335.49645\" x2=\"272.99791\" y1=\"124.00046\" y2=\"247.99757\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_130\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"337.49641\" x2=\"298.9973\" y1=\"156.4997\" y2=\"232.49794\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_131\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"246.99851\" x2=\"223.99905\" y1=\"196.99876\" y2=\"242.4977\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_132\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"213.99928\" x2=\"202.99954\" y1=\"197.49875\" y2=\"217.49828\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_133\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"213.49929\" y1=\"197.49875\" y2=\"233.49791\"><line> <g> <svg><span><p></div> <div class="i-bot"> <div class="i-left"> </div> <div class="i-right"> <span class="i-follow "title="Bấm nút này để theo dõi câu hỏi này." data-id="203509" data-follow="0" data-value="0" onclick="followFaq(this);" > <input type="checkbox" /> Theo dõi (<span class="faq_num_follow">0</span>) </span> <span class="i-answer"> <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/neu-cach-ve-hinh-tao-boi-cac-cung-tron-xuat-phat-tu-dinh-c-cua-tam-giac-deu-abc-canh-1cm-faq203509.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 1 Trả lời</a> </span> </div> </div> </li> </ul> <div class="box-1"> <div class="i-bot hidden-xs"> <div class="i-left"> <a class="cate-class" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-10-dien-tich-hinh-tron-hinh-quat-tron-l728.html">Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/trac-nghiem-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-sgk-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Giải bài tập Hình học 9 Bài 10</a> </div> </div> </div> <div data-type="phan-trang" class="fleft w100per canhgiua martop20"> </div> <script> function followFaq(obj) { dangnhapsudung(); } function sendNotification(member_id) { var link = window.location.href; jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "hoidap/sendnotification", data: {member_id:member_id ,link:link }, success: function(data) { if(data==1) { return true; } } }); } </script> <div class="box-1" style="background:#fef7e5;border:1px solid #e5e5e5;padding:0px 10px;"> <div style="border-bottom:1px solid #e5e5e5;margin-bottom:10px;"> <h2 style="padding-top:10px;font-size:20px;font-weight:700;display:inline-block;color:#606060;margin-top:0px;">Bài tập SGK khác</h2></div> <div class="box-content"> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-69-trang-112-sbt-toan-9-tap-2-bt44935.html"> Bài tập 69 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-70-trang-112-sbt-toan-9-tap-2-bt44936.html"> Bài tập 70 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-72-trang-113-sbt-toan-9-tap-2-bt44938.html"> Bài tập 72 trang 113 SBT Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-10-1-trang-113-sbt-toan-9-tap-2-bt44939.html"> Bài tập 10.1 trang 113 SBT Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-10-2-trang-113-sbt-toan-9-tap-2-bt44940.html"> Bài tập 10.2 trang 113 SBT Toán 9 Tập 2</a> </p> </div> </div> </div> <zone id="k1kg4q2j"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg4q2j"); </script> <!-- <div class="ads-2 box-2 margintopbot10" id="ads-noidungphuhop"> <p style="text-align:left;border-left:3px solid #F00;padding-left:10px;font-size:16px;">Được đề xuất cho bạn</p> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="5922626040"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> --> </div> <div class="detail-col-right hidden-xs"> <div id="side-right"> <div class="an" data="RIGHT_1_300x250 4">ADSENSE</div> <div style="background:#fff;padding:20px 0px 30px 0px;margin-bottom:0px;margin-top:0px;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net_Right_Top_300x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6186662494"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="an" data="RIGHT_300x600 right_300x600">ADMICRO</div><img id="break_300x60_300x600" src="images/graphics/blank.gif" style="width:1px!important;height:1px!important;display:none;" /> <style> .box-2{margin-top:0px;} .boxfixed{ position:fixed;top:25px;z-index:1;float:none!important;width:300px; animation-duration: 20s; animation-delay: 5s; scroll-behavior: smooth; } </style> <script> jQuery(function($){ var heightleft = $(document).height(); var topright = jQuery('#side-right').offset().top; console.log('heightleft='+heightleft + '/topright=' + topright); if(heightleft>1800) { jQuery(window).scroll(function (event) { var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top + 300; var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); if(y_3>topright) { var inBottomBox_3 = (y_3+1230); //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) { var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; jQuery('#side-right').css('top',intPullPosTop_3); } else { //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); if (y_3 >= (top_3)) { jQuery('#side-right').addClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').removeClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').removeClass('box-2'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } else { //jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').addClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').addClass('box-2'); } } } else { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); } var pos_lk = jQuery('.contlink').offset().top; if(pos_lk>0) { if((y_3+600)>pos_lk) { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } } }); } }); jQuery(function($){ jQuery(window).scroll(function (event) { var topts = jQuery('#top9h247').offset().top; var topright = jQuery('#side-right').offset().top; var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top; var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); var inBottomBox_3 = (y_3+610); //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) { var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; jQuery('#ads_right_300x600').css('top',intPullPosTop_3); } else { //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); if (y_3 >= (top_3)) { jQuery('#ads_right_300x600').addClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('box-2'); jQuery('#ads_right_300x600').css('top','45px'); } else { jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); } } if(y_3<=(topright+250)) { jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); } if(y_3>=(topts-650)) { jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); } console.log('y_3='+y_3 + ' /topts=' + (topts-400)); }); }); </script> <div style="margin-bottom:10px!important;" class="ads-2 box-2 hidden-xs" id="ads_right_300x600"> <zone id="k1kg96c6"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg96c6"); </script> </div> <!--<div class="ads-2 box-2"> <a href="http://chuyen10.hoc247.vn/" target="_blank"><img src="images/graphics/ads_300x250.jpg" /></a> </div>--> <style type="text/css"> .funny-next li{border-bottom: 0px solid #f5f5f5;} .top-group-test{background:#01a6ea;color:#FFF;padding:10px;font-size:20px;} .list-group-test li{list-style:none;width:100%;float:left;padding:14px;margin-bottom:0px;border-radius:2px;} .list-group-test h3{font-size:14px;margin:0px 0px 10px 0px;} .list-group-test>li .item-content{width:100%;float:left;border-bottom:1px solid #ececec;padding-bottom:10px;} .list-group-test>li .b-img img{border-radius:5px;} .list-group-test>li .b-img{width:100px;float:left;} .list-group-test>li .b-content{width:calc(100% - 100px);float: left;padding-left:20px;} @media (max-width: 767px){ .list-group-test>li .b-img{width:30%;} .list-group-test>li .b-content{width:68%;padding-left:10px;} .list-group-test .item-content h3{font-size:14px!important;margin-top:0px;} } </style> <div style="display:none;" id="list-funny" class="fleft w100per marbot10" data="/lop-9" > <!-- <ul class="funny-next"> --> <!-- </ul> --> <div style="display:none;" class="top-group-test"><i class="fas fa-inbox"></i> Bộ đề thi nổi bật</div> <ul style="display:none;" class="list-group-test"> </ul> </div> <iframe style="display:none;" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoc247.net%2F&tabs=timeline&width=300&height=600&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=588204584722693" width="300" height="125" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <script> var intTotalGTHot = '0'; jQuery(function($){ //alert(jQuery(window).width()); var intWindowWidth = jQuery(window).width(); if(intWindowWidth>568) { if(intTotalGTHot>5) var hSideTop = 600;//jQuery("#list-funny").height(); else if(intTotalGTHot>2) var hSideTop = 490; else var hSideTop = 300; var intHeightScroll = hSideTop; //console.log(intHeightScroll); //if(intTotal>4) { //jQuery('.funny-next').slimScroll({ jQuery('.list-group-test').slimScroll({ alwaysVisible: false, width: '100%', height: intHeightScroll+"px", color: '#ccc', railOpacity: 1, size : "4px",//df: 7px distance : "0px" }); } } }); </script> <div style="width:100%;position:relative;float:left;margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:none;"> <!-- <img style="width: 100%" src="images/icons/minibanner-youtube.jpg" /> --> <img style="width:100%" src="images/DANG-KY.jpg" /> <div class="fright" style="position:absolute;right:0px;top:18px;"> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw" data-layout="default" data-count="default"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> <div style="display:none;" class="an" data="FLOATING_RIGHT left_160x600">ADSENSE</div><style> .ads-4{position:absolute;right:0;top:96px;z-index:200;} @media(min-width:1200px) AND (max-width:1300px){ .ads-4{right:-24px;} } @media(max-width:1360px) { .ads-4{display:none;} } .boxfixedright{position:fixed;top:0px;z-index:200;} </style> <script> jQuery(function($){ if(jQuery('.detail-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.detail-col-left').offset().top; //console.log('exist .detail-col-left'); var top_init = '96px'; } if(jQuery('.cate-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-left').offset().top; //console.log('exist .cate-col-left'); var top_init = '250px'; } if(jQuery('.cate-col-right').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-right').offset().top; //console.log('exist .cate-col-right'); var top_init = '250px'; } //console.log('init top_2='+top_2); jQuery('.ads-4').css('top',top_init); jQuery(window).scroll(function (event) { // if (jQuery('.detail-col-left').length > 0) // { // if(jQuery('.detail-col-left').height() <= 650) // { // return; // } // } var pos_footer_2 = jQuery('#logo_footer').offset().top; //if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_2 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_2 = jQuery(this).scrollTop(); var inBottomBox_2 = (y_2+610); if(inBottomBox_2>(pos_footer_2-250)) { var intPullPosTop_2 = (pos_footer_2 - inBottomBox_2)-200; jQuery('.ads-4').css('top',intPullPosTop_2); //jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); //jQuery('.ads-4').addClass('ads-4'); //console.log(y + ' =======> ' + pos_footer_2); } else { if (y_2 >= top_2) { jQuery('.ads-4').addClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top','0px'); } else { jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top',top_2); } } }); }); </script> <div class="ads-4" id="ads_right_160x600"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net-Right-160x600 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:160px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6804441370"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div></section> <div class="an" data="BOTTOM_PC">ZUNIA9</div><div id="top9h247" style="margin:15px auto;width:100%;display: flex;justify-content: center;align-items: center;"> <iframe src="https://zunia.vn/ads.html?type=top9h247&id=111" frameborder="0" height="500" width="1136"></iframe> </div><div data="PC_POPUP AANETWORK/intVisit=1"> </div><div style="width:100%"><script async src="https://cdn.aanetwork.vn/code/a/9/a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb.js" crossorigin="anonymous"></script></div> <style> .menu-ft li{width:30%;} .box-footer-top .menu-ft-50{width:100%;} .contlink a:hover{text-decoration:underline;} </style> <iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="0" width="0" marginheight="0" marginwidth="0" vspace="0" hspace="0" src="https://hb.gammaplatform.com/adx/usersync"></iframe> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "expires="+d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } </script> <script type="text/javascript"> var intMemberID = '0'; function checkCookie(userId,intMemberID) { var key = userId+'_'+intMemberID; var user = getCookie("cookietoken"); console.log('coki='+user+',OneSignal userId='+ userId+',c='+ intMemberID); if (user != "" && user==key) { return true; } else { setCookie("cookietoken", key, 1); //1 ngay return false; } } function getNotificationId(p_webId) { jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "account/getnotificationid", data: { devicetoken : p_webId }, success: function(data) { // console.log(data); // if(data==1) // { // modalAlert('Bạn đã thêm câu trả lời thành công.', "Thêm câu hỏi thành công", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return true; // } // else // { // modalAlert('Bạn thêm câu trả lời thất bại. Vui lòng thử lại sau', "Thêm câu hỏi thất bại", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return false; // } } }); } </script> <img id="break_300x60" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> <style> .contlink .col-md-4{padding:0px 5px;min-height:185px;} .contlink{background:#f0f0f0;padding:15px 0px 30px 0px;} .contlink h3{font-size:16px;margin:10px 0px;float:left;width:100%;} .contlink h4{font-size:14px;font-weight:500;color:#0482e2;} .contlink h4:before{content:"\25A0";color:#0482e2;width:2px;height:2px;margin-right:5px;margin-left:-12px;font-size:9px;} .contlink p{font-size:13px;margin-bottom:2px;} .contlink .h4m{font-size:16px;font-weight:500;border-bottom:1px solid #e2e2e2;padding-bottom:5px;line-height:25px; padding-top:5px;} .contlink .muiten{float:right;font-size:16px;color:#000;} .contlink .pmo{font-size:15px;margin-bottom:5px;} </style> <div class="contlink" data="lop-9=>13"> <div class="container"> <h3>XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9</h3> <div class="134 col-md-9 hidden-xs"> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Toán 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/toan-hoc/">Lý thuyết Toán 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-toan-9-index.html">Giải bài tập SGK Toán 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-toan-9-index.html">Trắc nghiệm Toán 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/chuong-1-can-bac-hai-can-bac-ba-ct44.html">Đại số 9 Chương 1</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/chuong-1-he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong-ct48.html">Hình học 9 Chương 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Ngữ văn 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/ngu-van/">Lý thuyết Ngữ Văn 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-index.html">Soạn văn 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-ngan-gon-index.html">Soạn văn 9 (ngắn gọn)</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/van-mau-9-index.html">Văn mẫu 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-16/date2=2023-10-08"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/soan-bai-chi-em-thuy-kieu-nguyen-du-l3149.html">Soạn bài Chị em Thúy Kiều</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Tiếng Anh 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh/">Giải bài Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh-moi/">Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tieng-anh-9-index.html">Trắc nghiệm Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-16/date2=2023-10-15"><a href="https://hoc247.net/unit-2-clothing-trang-phuc-ct1081.html">Unit 2 Lớp 9 Clothing</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-16/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/unit-2-city-life-cuoc-song-thanh-thi-ct1491.html">Tiếng Anh 9 mới Unit 2</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Vật lý 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/vat-ly/">Lý thuyết Vật lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-vat-ly-9-index.html">Giải bài tập SGK Vật Lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-vat-ly-9-index.html">Trắc nghiệm Vật lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/chuong-1-dien-hoc-ct83.html">Vật Lý 9 Chương 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Hoá học 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/hoa-hoc/">Lý thuyết Hóa 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-hoa-9-index.html">Giải bài tập SGK Hóa học 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-hoa-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Hóa 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-08-26/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/on-tap-hoa-hoc-9-chuong-1-cac-loai-hop-chat-vo-co-index.html">Ôn tập Hóa học 9 Chương 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Sinh học 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/sinh-hoc/">Lý thuyết Sinh 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-9-index.html">Giải bài tập SGK Sinh 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-sinh-9-index.html">Trắc nghiệm Sinh 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-26/date2=2023-10-10"><a href="https://hoc247.net/on-tap-sinh-hoc-9-chuong-2-nhiem-sac-the-index.html">Ôn tập Sinh 9 Chương 2</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Lịch sử 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/lich-su/">Lý thuyết Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-lich-su-9-index.html">Giải bài tập SGK Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-lich-su-9-index.html">Trắc nghiệm Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-01/date2=2023-10-07"><a href="https://hoc247.net/chuong-ii-cac-nuoc-a-phi-mi-la-tinh-tu-nam-1945-den-nay-ct315.html">Lịch sử 9 Chương 2 Lịch Sử Thế Giới</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Địa lý 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/dia-ly/">Lý thuyết Địa lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-dia-9-index.html">Giải bài tập SGK Địa lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-dia-9-index.html">Trắc nghiệm Địa lý 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-09-11/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/dia-ly-kinh-te-ct1176.html">Địa Lý 9 Địa Lý Kinh tế</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">GDCD 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/gdcd/">Lý thuyết GDCD 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-gdcd-9-index.html">Giải bài tập SGK GDCD 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-gdcd-9-index.html">Trắc nghiệm GDCD 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoc-ki-1-ct439.html">GDCD 9 Học kì 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Công nghệ 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/cong-nghe/">Lý thuyết Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-cong-nghe-9-index.html">Giải bài tập SGK Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-cong-nghe-9-index.html">Trắc nghiệm Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/quyen-1-cat-may-ct1210.html">Công nghệ 9 Quyển 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Tin học 9</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tin-hoc/">Lý thuyết Tin học 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-tin-9-index.html">Giải bài tập SGK Tin học 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tin-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Tin học 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/chuong-i-mang-may-tinh-ct530.html">Tin học 9 Chương 1</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4 class="138">Cộng đồng</h4> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/lop-9/toan-hoc/">Hỏi đáp lớp 9</a></p> <p data="188 2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/tu-lieu/lop-9/">Tư liệu lớp 9</a></p> </div> </div> <div class="170 col-md-3 hidden-xs"> <h4>Xem nhiều nhất tuần</h4> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-giua-hk1-lop-9-index.html">Đề thi giữa HK1 lớp 9</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hk1-lop-9-index.html">Đề thi HK1 lớp 9</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-giua-hk2-lop-9-index.html">Đề thi giữa HK2 lớp 9</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hk2-lop-9-index.html">Đề thi HK2 lớp 9</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/6-bai-van-mau-chon-loc-ve-tac-pham-lang-le-sa-pa-index.html">6 bài văn mẫu về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/8-bai-van-mau-nghi-luan-ve-mot-van-de-tu-tuong-dao-li-chon-loc-index.html">Văn mẫu Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-09-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/5-bai-van-mau-chon-loc-ve-van-ban-chiec-luoc-nga-index.html">5 bài văn mẫu chọn lọc về văn bản Chiếc lược ngà</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-09-15/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/6-bai-van-mau-truyen-ngan-lang-hay-index.html">6 bài văn mẫu truyện ngắn Làng hay</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-08-01/date2=2023-10-01"><a href="https://hoc247.net/5-bai-van-mau-tac-pham-luc-van-tien-cuu-kieu-nguyet-nga-hay-nhat-index.html">5 bài văn mẫu tác phẩm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/5-bai-van-mau-chon-loc-ve-kieu-o-lau-ngung-bich-index.html">5 bài văn mẫu về Kiều ở lầu Ngưng Bích</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/8-bai-van-mau-chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-hay-nhat-index.html">8 bài văn mẫu Chuyện người con gái Nam Xương</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-nguyen-du-l3141.html">Chuyện người con gái Nam Xương</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-09-01/date2=2023-10-23"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/truyen-kieu-cua-nguyen-du-l3148.html">Truyện Kiều của Nguyễn Du</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-09-15/date2=2023-10-15"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/canh-ngay-xuan-nguyen-du-l3150.html">Cảnh ngày xuân</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-06-01/date2=2023-09-30"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/cac-phuong-cham-hoi-thoai-l3130.html">Các phương châm hội thoại</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-09-01/date2=2023-10-23"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/chuyen-cu-trong-phu-chua-trinh-pham-dinh-ho-l3145.html">Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh</a></p> <p data="219 1 /datenow1=2023-09-28/date1=2023-01-01/date2=2023-12-31"><a href="https://hoc247.net/playlist/lop-9/">Video Toán NC lớp 9- Luyện thi vào lớp 10 Chuyên Toán</a></p> </div> </div> </div> <script> intArrow = 1; function showcontmenu(p_code) { jQuery('#cl_'+p_code).slideToggle(); if(intArrow) { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-up"></i>'); intArrow = 0; } else { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-down"></i>'); intArrow = 1; } } </script> <footer id="boxfooter" class="mauhead"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="box-footer-top"> <div class="hidden-xs marbot30"> <div class="b-col col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img" style="padding-top:0px;"> <img src="images/graphics/hoc247_logo_pc.png" id="logo_footer" /> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 hidden-xs"> <div class="row"> <div class="box-inline-block"> <div class="col-inline-block col-sm-5"> <ul class="menu-ft menu-ft-50"> <li> <a target="_kids" href="https://kids.hoc247.vn/blogs">Tiểu Học</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-6/">Lớp 6</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/">Lớp 7</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-8/">Lớp 8</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/">Lớp 9</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-10/">Lớp 10</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-11/">Lớp 11</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Lớp 12</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/dai-hoc/">Đại học</a> </li> </ul> </div> <div class="col-inline-block col-sm-3"> <p><b>Kết nối với chúng tôi</b></p> <div class="box-inline-block"> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.facebook.com/hoc247tv" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-fb.png"></a> </span> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-youtube.png"></a> </span> </div> </div> <div class="col-inline-block col-sm-4"> <p><b>TẢI ỨNG DỤNG HỌC247</b></p> <a target="ioshoc247" href="https://itunes.apple.com/vn/app/hoc247/id1286587238?l=vi&mt=8"><img src="images/graphics/appstore1.png" /></a> <a target="androidhoc247" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vdoc.hoc247"><img src="images/graphics/googleplay1.png" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer-top hidden-xs"> <div class="b-col col-lg-3 vertop"> <a href="http://online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28358" target="_blank"><img src="images/graphics/bocongthuong.png" /></a> </div> <div class="b-col col-lg-9 vertop"> <div class="b-col col-lg-4 vertop fw300"> <p>Hotline: 0973 686 401</p> <p>Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00</p> <p>Email: support@hoc247.vn</p> <p><a href="https://hoc247.net/thoa-thuan-su-dung.html">Thỏa thuận sử dụng</a></p> </div> <div class="b-col col-lg-8 vertop fw300"> <p>Copyright © 2022 Hoc247.net</p> <p>Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247</p> <p>GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM</p> <p>Giấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020</p> <p>Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</p> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 vertop"> <p>Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247</p> </div> </div> </div> </footer> <p class="mauhead" style="min-height:90px;width:100%;float:left;"> </p> <div class="an" data="PREROLL_YOUTUBE">YOMEDIA</div> <script type="text/javascript" src="https://ss.yomedia.vn/js/yomediasdk.min.js" id="s-d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f"></script> <script> var slot = document.getElementById("playvideo1"); if (slot) { var yomediaAds = new YomediaSDK.OvaAds({ pid: "d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f", slot: slot, content_width: slot.clientWidth, content_height: slot.clientHeight, ad_mute: true, }); } </script> <div style="display:none;" class="an" data="BALOON_PC">YOMEDIA</div><script type="text/javascript"> /* load placement: hoc247.net-balloon, for account: tailieu, site: hoc247.net, size: 1x1 - display */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["f351d804348a4550942fcafc061ba1aa","[yo_page_url]","[width]","[height]"]); </script> <script type="text/javascript" src="//ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3" id="s-f351d804348a4550942fcafc061ba1aa"></script> <!-- modal ve trang dang nhap --> <div class="modal fade" id="modal-dangnhap-sudung" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal-dangnhap-sudung"> <div class="modal-dialog modal-sm" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Bỏ qua</button> <a href="https://hoc247.net/tai-khoan/dang-nhap.html"> <button type="button" class="btn btn-primary" >Đăng nhập</button></a> </div> </div> </div> </div> <!-- END modal ve trang dang nhap --> <!-- Modal thong bao--> <div class="modal fade" id="modalAlert" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalAlert"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="i-content">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default i-btn" data-dismiss="modal">Đồng ý</button> </div> </div> </div> </div> <!-- END Modal thong bao--> <script> setInterval(function(){ if(jQuery('#playvideo1').css('display') == 'inline-block') { jQuery('#playvideo1').css('display','block'); } }, 3000); </script> <div style="display:none;" data="FLOATING_GIFT">AANETWORK</div><div style="position:fixed;right:38%;top:60%;z-index:999"><script async src="https://cdn.aanetwork.vn/code/0/d/0d0fd7c6e093f7b804fa0150b875b868.js" crossorigin="anonymous"></script></div> <div style="display:none;" data="PC_POPUP_SHOW">OFF</div> <script type="text/javascript"> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var isClick = getCookie('mobileclickyoutube'); if(!isClick) { jQuery('#boxmsgthongbaopopup2').css('display','block'); } } function luuck() { setCookie('mobileclickyoutube',1,7); } </script> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5H3XCL7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- chay qc khach hang 5 lan xuat hien --> </body> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93829515-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-93829515-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-93829515-1'); </script> </html>