YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 86 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 86 tr 100 sách GK Toán 9 Tập 2

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm, R2 = 7,8 cm.

Hình 65 bài 86 trang 100 SGK Toán lớp 9 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 86

 
 

Bài 86 chúng ta làm quen với khái niệm hình vành khăn, tính diện tích hình ấy cũng không khó, dùng hai đường tròn biết rõ bán kính trừ cho nhau là giải được bài toán.

Câu a:

Diện tích hình tròn (O;R1) là:

\(\small S_1=\pi.R_{1}^{2}\)

Diện tích hình tròn (O;R2) là:

\(\small S_2=\pi.R_{2}^{2}\)

Diện tích hình vành khăn là:

\(\small S=S_1-S_2=\pi(R_{1}^{2}-R_{2}^{2})\)

Câu b:

Thay thế các giá trị, ta nhận được diện tích hình vành khăn là:

\(\small S=S_1-S_2=\pi(R_{1}^{2}-R_{2}^{2})=\pi.(10,5^2-7,8^2)\approx 155,22(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • bach dang

    a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ.

    b) Tính diện tích miền gạch sọc.

    <g stroke-dashoffset=\"0\" stroke-linecap=\"square\" stroke-miterlimit=\"10\"> <g id=\"misc\"><g> <!-- misc --> <g id=\"layer0\"> <clippath id=\"clip1\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_1\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip1)\" id=\"svg_2\"> <g fill=\"#993300\" fill-opacity=\"0.09804\" fill-rule=\"evenodd\" id=\"svg_3\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_4\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip1 --> <clippath id=\"clip2\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_5\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip2)\" id=\"svg_6\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_7\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45l-28.39,-48.27l-27.61,48.72z\" id=\"svg_8\"><path> <title><title> <desc>Hình đa giác TenDaGiac1: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip2 --> <clippath id=\"clip3\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_9\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip3)\" id=\"svg_10\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_11\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89c0.16,20.01 10.98,38.41 28.38,48.27c17.41,9.87 38.76,9.7 56,-0.44\" id=\"svg_12\"><path> <title><title> <desc>Cung c: CungTròn[A, C, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip3 --> <clippath id=\"clip4\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_13\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip4)\" id=\"svg_14\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_15\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m283.16,244.72c34.5,-20.28 55.55,-57.43 55.23,-97.44c-0.31,-40.01 -21.96,-76.818 -56.77,-96.55\" id=\"svg_16\"><path> <title><title> <desc>Cung d: CungTròn[B, D, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip4 --> <clippath id=\"clip5\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_17\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip5)\" id=\"svg_18\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_19\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m281.62,50.73c-52.21,-29.598 -116.26,-29.09 -168,1.333c-51.738,30.423 -83.319,86.137 -82.842,146.157\" id=\"svg_20\"><path> <title><title> <desc>Cung e: CungTròn[C, E, F]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip5 --> <clippath id=\"clip6\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_21\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip6)\" id=\"svg_22\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_23\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m198.78,196.89l56,-0.45\" id=\"svg_24\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [C, A] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip6 --> <clippath id=\"clip7\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_25\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip7)\" id=\"svg_26\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_27\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l-28.39,-48.27\" id=\"svg_28\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, B] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip7 --> <clippath id=\"clip8\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_29\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip8)\" id=\"svg_30\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_31\" stroke=\"#993300\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l-27.61,48.72\" id=\"svg_32\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, C] của Hình đa giác TenDaGiac1<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip8 --> <clippath id=\"clip9\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_33\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip9)\" id=\"svg_34\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_35\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m254.78,196.44l28.38,48.28\" id=\"svg_36\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng i: Đoạn thẳng [A, D]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip9 --> <clippath id=\"clip10\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_37\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip10)\" id=\"svg_38\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_39\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m226.39,148.17l55.23,-97.44\" id=\"svg_40\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [B, E]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip10 --> <clippath id=\"clip11\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_41\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip11)\" id=\"svg_42\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_43\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m30.778,198.22l168.002,-1.33\" id=\"svg_44\"><path> <title><title> <desc>Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [F, C]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip11 --> <clippath id=\"clip12\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_45\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip12)\" id=\"svg_46\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_47\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_48\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip12 --> <clippath id=\"clip13\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_49\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip13)\" id=\"svg_50\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_51\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m203.78,196.89c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_52\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip13 --> <clippath id=\"clip14\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_53\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip14)\" id=\"svg_54\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_55\"> <path d=\"m183.11,216.97l2.28,0.58q-0.72,2.79 -2.58,4.27q-1.86,1.48 -4.54,1.48q-2.77,0 -4.51,-1.14q-1.74,-1.13 -2.65,-3.28q-0.91,-2.15 -0.91,-4.6q0,-2.69 1.03,-4.69q1.02,-2 2.91,-3.03q1.89,-1.03 4.17,-1.03q2.58,0 4.34,1.31q1.76,1.32 2.44,3.69l-2.23,0.53q-0.61,-1.87 -1.74,-2.73q-1.14,-0.86 -2.85,-0.86q-1.99,0 -3.32,0.95q-1.33,0.96 -1.86,2.55q-0.54,1.59 -0.54,3.3q0,2.18 0.63,3.82q0.63,1.64 1.98,2.45q1.36,0.8 2.92,0.8q1.92,0 3.24,-1.1q1.32,-1.1 1.79,-3.27z\" id=\"svg_56\"><path> <title><title> <desc>C = (30.6, -24.92)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip14 --> <clippath id=\"clip15\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_57\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip15)\" id=\"svg_58\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_59\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_60\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip15 --> <clippath id=\"clip16\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_61\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip16)\" id=\"svg_62\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_63\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m259.78,196.44c0,2.77 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.23 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_64\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip16 --> <clippath id=\"clip17\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_65\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip17)\" id=\"svg_66\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_67\"> <path d=\"m258.97,186l6.59,-17.19l2.46,0l7.03,17.19l-2.6,0l-2,-5.2l-7.18,0l-1.89,5.2l-2.41,0zm4.95,-7.06l5.83,0l-1.8,-4.75q-0.81,-2.17 -1.22,-3.57q-0.32,1.66 -0.92,3.29l-1.89,5.03z\" id=\"svg_68\"><path> <title><title> <desc>A = (49.73, -24.77)<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip17 --> <clippath id=\"clip18\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_69\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip18)\" id=\"svg_70\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_71\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_72\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip18 --> <clippath id=\"clip19\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_73\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip19)\" id=\"svg_74\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_75\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m231.39,148.17c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_76\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip19 --> <clippath id=\"clip20\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_77\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip20)\" id=\"svg_78\"> <g fill=\"#444444\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_79\"> <path d=\"m213.77,137l0,-17.19l6.43,0q1.97,0 3.16,0.53q1.19,0.52 1.87,1.61q0.68,1.08 0.68,2.27q0,1.09 -0.61,2.07q-0.6,0.98 -1.8,1.57q1.56,0.45 2.4,1.55q0.83,1.11 0.83,2.61q0,1.2 -0.5,2.24q-0.51,1.04 -1.26,1.6q-0.75,0.56 -1.88,0.85q-1.14,0.29 -2.78,0.29l-6.54,0zm2.26,-9.97l3.72,0q1.52,0 2.17,-0.19q0.86,-0.26 1.3,-0.86q0.44,-0.59 0.44,-1.5q0,-0.86 -0.41,-1.5q-0.41,-0.65 -1.17,-0.89q-0.77,-0.25 -2.61,-0.25l-3.44,0l0,5.19zm0,7.94l4.28,0q1.1,0 1.55,-0.08q0.78,-0.14 1.31,-0.47q0.53,-0.33 0.87,-0.95q0.34,-0.63 0.34,-1.45q0,-0.96 -0.5,-1.67q-0.49,-0.71 -1.36,-1q-0.88,-0.29 -2.52,-0.29l-3.97,0l0,5.91z\" id=\"svg_80\"><path> <title><title> <desc>Điểm B: DaGiac[C, A, 3]<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip20 --> <clippath id=\"clip21\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_81\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip21)\" id=\"svg_82\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_83\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_84\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip21 --> <clippath id=\"clip22\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_85\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip22)\" id=\"svg_86\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_87\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m288.16,244.72c0,2.76 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_88\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip22 --> <clippath id=\"clip23\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_89\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip23)\" id=\"svg_90\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_91\"> <path d=\"m291.86,275l0,-17.19l5.91,0q2.01,0 3.06,0.25q1.48,0.35 2.51,1.24q1.36,1.14 2.04,2.93q0.68,1.79 0.68,4.08q0,1.96 -0.46,3.47q-0.46,1.52 -1.17,2.51q-0.71,0.99 -1.56,1.55q-0.85,0.57 -2.06,0.86q-1.2,0.3 -2.76,0.3l-6.19,0zm2.26,-2.03l3.68,0q1.7,0 2.66,-0.31q0.96,-0.32 1.54,-0.89q0.81,-0.82 1.27,-2.18q0.45,-1.37 0.45,-3.31q0,-2.7 -0.89,-4.15q-0.89,-1.44 -2.16,-1.93q-0.9,-0.36 -2.94,-0.36l-3.61,0l0,13.13z\" id=\"svg_92\"><path> <title><title> <desc>Điểm D: C xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip23 --> <clippath id=\"clip24\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_93\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip24)\" id=\"svg_94\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_95\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_96\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip24 --> <clippath id=\"clip25\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_97\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip25)\" id=\"svg_98\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_99\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m286.62,50.73c0,2.761 -2.24,5 -5,5c-2.76,0 -5,-2.239 -5,-5c0,-2.761 2.24,-5 5,-5c2.76,0 5,2.239 5,5z\" id=\"svg_100\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip25 --> <clippath id=\"clip26\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_101\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip26)\" id=\"svg_102\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_103\"> <path d=\"m287.91,41l0,-17.188l12.42,0l0,2.032l-10.16,0l0,5.265l9.5,0l0,2.016l-9.5,0l0,5.844l10.55,0l0,2.031l-12.81,0z\" id=\"svg_104\"><path> <title><title> <desc>Điểm E: D xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip26 --> <clippath id=\"clip27\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_105\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip27)\" id=\"svg_106\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_107\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_108\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip27 --> <clippath id=\"clip28\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_109\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip28)\" id=\"svg_110\"> <g fill=\"none\" id=\"svg_111\" stroke=\"#000000\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"> <path d=\"m35.778,198.22c0,2.76 -2.239,5 -5,5c-2.762,0 -5,-2.24 -5,-5c0,-2.76 2.238,-5 5,-5c2.761,0 5,2.24 5,5z\" id=\"svg_112\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip28 --> <clippath id=\"clip29\"> <path d=\"m0,0l0,753l1048,0l0,-753l-1048,0z\" id=\"svg_113\"><path> <clippath> <g clip-path=\"url(#clip29)\" id=\"svg_114\"> <g fill=\"#0000ff\" fill-rule=\"nonzero\" id=\"svg_115\"> <path d=\"m32.969,228l0,-17.19l11.593,0l0,2.03l-9.312,0l0,5.33l8.062,0l0,2.02l-8.062,0l0,7.81l-2.281,0z\" id=\"svg_116\"><path> <title><title> <desc>Điểm F: E xoay bởi góc 120°<desc> <g> <!-- drawing style --> <g> <!-- clip29 --> <g> <!-- layer0 --> <g> <!-- default stroke --> <g> <title><title> <rect fill=\"none\" height=\"289\" id=\"canvas_background\" width=\"369\" x=\"-1\" y=\"-1\"><rect> <line fill=\"none\" id=\"svg_117\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"93.0021\" x2=\"35.50344\" y1=\"67.00179\" y2=\"196.49877\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_118\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"124.50137\" x2=\"57.50293\" y1=\"46.50227\" y2=\"198.49873\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_119\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"157.00061\" x2=\"86.00226\" y1=\"34.50255\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_120\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"183.99998\" x2=\"111.00168\" y1=\"29.00267\" y2=\"196.99876\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_121\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"207.49943\" x2=\"139.00103\" y1=\"28.50269\" y2=\"197.99874\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_122\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"164.50043\" y1=\"32.0026\" y2=\"197.49875\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_123\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"253.49836\" x2=\"186.99991\" y1=\"36.5025\" y2=\"195.99879\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_124\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"269.99798\" x2=\"238.49871\" y1=\"45.0023\" y2=\"125.00044\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_125\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"291.49748\" x2=\"239.49869\" y1=\"58.50199\" y2=\"167.99944\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_126\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"305.49715\" x2=\"248.99847\" y1=\"70.00172\" y2=\"183.99906\"><line> <line fill=\"none\" id=\"svg_127\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"318.99684\" x2=\"239.99868\" y1=\"86.50133\" y2=\"249.99752\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_128\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"328.49662\" x2=\"256.49829\" y1=\"102.50096\" y2=\"251.99748\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_129\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"335.49645\" x2=\"272.99791\" y1=\"124.00046\" y2=\"247.99757\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_130\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"337.49641\" x2=\"298.9973\" y1=\"156.4997\" y2=\"232.49794\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_131\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"246.99851\" x2=\"223.99905\" y1=\"196.99876\" y2=\"242.4977\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_132\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"213.99928\" x2=\"202.99954\" y1=\"197.49875\" y2=\"217.49828\"><line> <line fill=\"none\" fill-opacity=\"null\" id=\"svg_133\" stroke=\"#000\" stroke-linecap=\"undefined\" stroke-linejoin=\"undefined\" stroke-opacity=\"null\" stroke-width=\"1.5\" x1=\"230.99889\" x2=\"213.49929\" y1=\"197.49875\" y2=\"233.49791\"><line> <g> <svg><span><p></div> <div class="i-bot"> <div class="i-left"> </div> <div class="i-right"> <span class="i-follow "title="Bấm nút này để theo dõi câu hỏi này." data-id="203509" data-follow="0" data-value="0" onclick="followFaq(this);" > <input type="checkbox" /> Theo dõi (<span class="faq_num_follow">0</span>) </span> <span class="i-answer"> <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/neu-cach-ve-hinh-tao-boi-cac-cung-tron-xuat-phat-tu-dinh-c-cua-tam-giac-deu-abc-canh-1cm-faq203509.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 1 Trả lời</a> </span> </div> </div> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="25375"> <div class="clear"><div data="INPAGE_MB RANDOM/intVisit=1"> </div> <script type="text/javascript"> /* load placement: hoc247.net-mobile-inpage, for account: tailieu, site: hoc247.net, size: 2x2 - mobile */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["8701f44d62d54250b122748815c71b40","https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-86-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4637.html","[width]","[height]"]); </script> <script type="text/javascript" src="//ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3" id="s-8701f44d62d54250b122748815c71b40"></script> <div data="INVIEW_MB YOMEDIA"> </div> <script type="text/javascript"> /* load placement: hoc247.net-inread, for account: tailieu, site: hoc247.net, size: 2x2 - video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["15c47dbd541741bd976281bcda70b78c","https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-86-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4637.html","[width]","[height]"]); </script> <script type="text/javascript" src="//ss.yomedia.vn/js/yomedia-sdk.js?v=3" id="s-15c47dbd541741bd976281bcda70b78c"></script> </div> <div class="i-img"> <!-- <span class="css-img"> <i class="fa fa-question" aria-hidden="true"></i> </span> --> <span class="_css-img"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/avatar_ninja.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/4.jpg" alt="Nguyễn Quang Minh Tú" /> <img class="questmark" src="images/graphics/questmark.png" /> </span> </div> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/tinh-dien-tich-hoa-bon-canh-faq25375.html">Tính diện tích hoa bốn cánh</a></h3> <p class="i-info"> <span>bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104392" data-type="member" data-id="104392">Nguyễn Quang Minh Tú</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/8.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 08/09/2017</span> </p> </div> <div class="i-content"><p>mọi người giải giúp mình bài này  với ạ </p> <p>Cho hình vuông ABCD cạnh là 3 cm, dựng các cung tròn như hình vé tính diện tích của phần hoa 4 cánh được tạo thành(phần màu xanh)</p> <p><img alt="" src="http://image.hoc247.net/fckeditor/upload/images/23(84).png" style="height:272px; width:276px" /></p> <p> </p></div> <div class="i-bot"> <div class="i-left"> </div> <div class="i-right"> <span class="i-follow "title="Bấm nút này để theo dõi câu hỏi này." data-id="25375" data-follow="0" data-value="0" onclick="followFaq(this);" > <input type="checkbox" /> Theo dõi (<span class="faq_num_follow">0</span>) </span> <span class="i-answer"> <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/toan-9/tinh-dien-tich-hoa-bon-canh-faq25375.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 1 Trả lời</a> </span> </div> </div> </li> </ul> <div class="box-1"> <div class="i-bot hidden-xs"> <div class="i-left"> <a class="cate-class" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-10-dien-tich-hinh-tron-hinh-quat-tron-l728.html">Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/trac-nghiem-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 10</a><a class="cate-course" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-sgk-hinh-hoc-9-bai-10-l728.html">Giải bài tập Hình học 9 Bài 10</a> </div> </div> </div> <div data-type="phan-trang" class="fleft w100per canhgiua martop20"> </div> <script> function followFaq(obj) { dangnhapsudung(); } function sendNotification(member_id) { var link = window.location.href; jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "hoidap/sendnotification", data: {member_id:member_id ,link:link }, success: function(data) { if(data==1) { return true; } } }); } </script> </div> <zone id="k1kg4q2j"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg4q2j"); </script> <!-- <div class="ads-2 box-2 margintopbot10" id="ads-noidungphuhop"> <p style="text-align:left;border-left:3px solid #F00;padding-left:10px;font-size:16px;">Được đề xuất cho bạn</p> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="5922626040"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> --> </div> <div class="detail-col-right hidden-xs"> <div id="side-right"> <div class="an" data="RIGHT_1_300x250 4">ADSENSE</div> <div style="background:#fff;padding:20px 0px 30px 0px;margin-bottom:0px;margin-top:0px;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net_Right_Top_300x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6186662494"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="an" data="RIGHT_300x600 right_300x600">ADMICRO</div><img id="break_300x60_300x600" src="images/graphics/blank.gif" style="width:1px!important;height:1px!important;display:none;" /> <style> .box-2{margin-top:0px;} .boxfixed{ position:fixed;top:25px;z-index:1;float:none!important;width:300px; animation-duration: 20s; animation-delay: 5s; scroll-behavior: smooth; } </style> <script> jQuery(function($){ var heightleft = $(document).height(); var topright = jQuery('#side-right').offset().top; console.log('heightleft='+heightleft + '/topright=' + topright); if(heightleft>1800) { jQuery(window).scroll(function (event) { var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top + 300; var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); if(y_3>topright) { var inBottomBox_3 = (y_3+1230); //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) { var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; jQuery('#side-right').css('top',intPullPosTop_3); } else { //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); if (y_3 >= (top_3)) { jQuery('#side-right').addClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').removeClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').removeClass('box-2'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } else { //jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').addClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').addClass('box-2'); } } } else { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); } var pos_lk = jQuery('.contlink').offset().top; if(pos_lk>0) { if((y_3+600)>pos_lk) { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } } }); } }); // jQuery(function($){ // jQuery(window).scroll(function (event) { // var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top; // var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; // if ( jQuery('#break_300x60').length ) // pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; // var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); // var inBottomBox_3 = (y_3+610); // //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); // if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) // { // var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; // jQuery('#ads_right_300x600').css('top',intPullPosTop_3); // } // else // { // //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); // if (y_3 >= (top_3)) // { // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('boxfixed'); // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('ads-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('box-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').css('top','45px'); // } // else // { // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); // } // } // }); // }); </script> <div style="margin-bottom:10px!important;" class="ads-2 box-2 hidden-xs" id="ads_right_300x600"> <zone id="k1kg96c6"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg96c6"); </script> </div> <div class="box-1" style="background:#fef7e5;border:1px solid #e5e5e5;padding:0px 10px;"> <div style="border-bottom:1px solid #e5e5e5;margin-bottom:10px;"> <h2 style="padding-top:10px;font-size:20px;font-weight:700;display:inline-block;color:#606060;margin-top:0px;">Bài tập SGK khác</h2></div> <div class="box-content"> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-84-trang-99-sgk-toan-9-tap-2-bt4634.html"> Bài tập 84 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-85-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4636.html"> Bài tập 85 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> <p style="font-size:13px;"><a class="box-item box-cauhoi" href="https://hoc247.net/toan-9/bai-tap-87-trang-100-sgk-toan-9-tap-2-bt4638.html"> Bài tập 87 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2</a> </p> </div> </div> <!--<div class="ads-2 box-2"> <a href="http://chuyen10.hoc247.vn/" target="_blank"><img src="images/graphics/ads_300x250.jpg" /></a> </div>--> <style type="text/css"> .funny-next li{border-bottom: 0px solid #f5f5f5;} .top-group-test{background:#01a6ea;color:#FFF;padding:10px;font-size:20px;} .list-group-test li{list-style:none;width:100%;float:left;padding:14px;margin-bottom:0px;border-radius:2px;} .list-group-test h3{font-size:14px;margin:0px 0px 10px 0px;} .list-group-test>li .item-content{width:100%;float:left;border-bottom:1px solid #ececec;padding-bottom:10px;} .list-group-test>li .b-img img{border-radius:5px;} .list-group-test>li .b-img{width:100px;float:left;} .list-group-test>li .b-content{width:calc(100% - 100px);float: left;padding-left:20px;} @media (max-width: 767px){ .list-group-test>li .b-img{width:30%;} .list-group-test>li .b-content{width:68%;padding-left:10px;} .list-group-test .item-content h3{font-size:14px!important;margin-top:0px;} } </style> <div style="display:none;" id="list-funny" class="fleft w100per marbot10" data="/lop-9" > <!-- <ul class="funny-next"> --> <!-- </ul> --> <div style="display:none;" class="top-group-test"><i class="fas fa-inbox"></i> Bộ đề thi nổi bật</div> <ul style="display:none;" class="list-group-test"> </ul> </div> <iframe style="display:none;" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoc247.net%2F&tabs=timeline&width=300&height=600&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=588204584722693" width="300" height="125" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <script> var intTotalGTHot = ''; jQuery(function($){ //alert(jQuery(window).width()); var intWindowWidth = jQuery(window).width(); if(intWindowWidth>568) { if(intTotalGTHot>5) var hSideTop = 600;//jQuery("#list-funny").height(); else if(intTotalGTHot>2) var hSideTop = 490; else var hSideTop = 300; var intHeightScroll = hSideTop; //console.log(intHeightScroll); //if(intTotal>4) { //jQuery('.funny-next').slimScroll({ jQuery('.list-group-test').slimScroll({ alwaysVisible: false, width: '100%', height: intHeightScroll+"px", color: '#ccc', railOpacity: 1, size : "4px",//df: 7px distance : "0px" }); } } }); </script> <div style="width:100%;position:relative;float:left;margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:none;"> <!-- <img style="width: 100%" src="images/icons/minibanner-youtube.jpg" /> --> <img style="width:100%" src="images/DANG-KY.jpg" /> <div class="fright" style="position:absolute;right:0px;top:18px;"> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw" data-layout="default" data-count="default"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> <div style="display:none;" class="an" data="FLOATING left_160x600">OFF</div></section> <style> .menu-ft li{width:30%;} .box-footer-top .menu-ft-50{width:100%;} .contlink a:hover{text-decoration:underline;} </style> <iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="0" width="0" marginheight="0" marginwidth="0" vspace="0" hspace="0" src="https://hb.gammaplatform.com/adx/usersync"></iframe> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "expires="+d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } </script> <script type="text/javascript"> var intMemberID = '0'; function checkCookie(userId,intMemberID) { var key = userId+'_'+intMemberID; var user = getCookie("cookietoken"); console.log('coki='+user+',OneSignal userId='+ userId+',c='+ intMemberID); if (user != "" && user==key) { return true; } else { setCookie("cookietoken", key, 1); //1 ngay return false; } } function getNotificationId(p_webId) { jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "account/getnotificationid", data: { devicetoken : p_webId }, success: function(data) { // console.log(data); // if(data==1) // { // modalAlert('Bạn đã thêm câu trả lời thành công.', "Thêm câu hỏi thành công", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return true; // } // else // { // modalAlert('Bạn thêm câu trả lời thất bại. Vui lòng thử lại sau', "Thêm câu hỏi thất bại", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return false; // } } }); } </script> <img id="break_300x60" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> <style> .contlink .col-md-4{padding:0px 5px;min-height:175px;} .contlink{background:#f0f0f0;padding:15px 0px 30px 0px;} .contlink h3{font-size:16px;margin:10px 0px;float:left;width:100%;} .contlink h4{font-size:14px;font-weight:500;color:#0482e2;} .contlink h4:before{content:"\25A0";color:#0482e2;width:2px;height:2px;margin-right:5px;margin-left:-12px;font-size:9px;} .contlink p{font-size:13px;margin-bottom:2px;} .contlink .h4m{font-size:16px;font-weight:500;border-bottom:1px solid #e2e2e2;padding-bottom:5px;line-height:25px; padding-top:5px;} .contlink .muiten{float:right;font-size:16px;color:#000;} .contlink .pmo{font-size:15px;margin-bottom:5px;} </style> <div class="contlink" data="lop-9"> <div class="container"> <h3>XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9</h3> <div class="col-md-9 hidden-xs"> <div class="col-md-4"> <h4>Toán 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/toan-hoc/">Lý thuyết Toán 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-toan-9-index.html">Giải bài tập SGK Toán 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-toan-9-index.html">Trắc nghiệm Toán 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-23/date2=2020-12-13"><a href="https://hoc247.net/chuong-3-he-hai-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-ct46.html">Đại số 9 Chương 3</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/on-tap-hinh-hoc-9-chuong-2-duong-tron-index.html">Ôn tập Hình học 9 Chương 2</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-toan-index.html">Đề thi HK1 Toán 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Ngữ văn 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/ngu-van/">Lý thuyết ngữ văn 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-index.html">Soạn văn 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-9-ngan-gon-index.html">Soạn văn 9 (ngắn gọn)</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/van-mau-9-index.html">Văn mẫu 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-22/date2=2020-12-22"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-9/soan-bai-lang-kim-lan-l3177.html">Soạn bài Làng</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-ngu-van-index.html">Đề thi HK1 lớp 9 môn Ngữ văn</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tiếng Anh 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh/">Giải bài Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tieng-anh-moi/">Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tieng-anh-9-index.html">Trắc nghiệm Tiếng Anh 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-16/date2=2020-12-15"><a href="https://hoc247.net/unit-4-learning-a-foreign-language-hoc-mot-ngoai-ngu-moi-ct1083.html">Unit 4 Lớp 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-15"><a href="https://hoc247.net/unit-6-vietnam-then-and-now-viet-nam-xua-va-nay-ct1496.html">Tiếng Anh 9 mới Unit 6</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tieng-anh-index.html">Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Vật lý 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/vat-ly/">Lý thuyết Vật lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-vat-ly-9-index.html">Giải bài tập SGK Vật Lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-vat-ly-9-index.html">Trắc nghiệm Vật lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/on-tap-vat-ly-9-chuong-2-dien-tu-hoc-index.html">Ôn tập Vật Lý 9 Chương 2</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-vat-ly-index.html">Đề thi HK1 môn Vật Lý 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Hoá học 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/hoa-hoc/">Lý thuyết Hóa 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-hoa-9-index.html">Giải bài tập SGK Hóa học 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-hoa-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Hóa 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-16/date2=2020-12-10"><a href="https://hoc247.net/on-tap-hoa-hoc-9-chuong-2-kim-loai-index.html">Ôn tập Hóa học 9 Chương 2</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-hoa-index.html">Đề thi HK1 môn Hóa 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Sinh học 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/sinh-hoc/">Lý thuyết Sinh 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-9-index.html">Giải bài tập SGK Sinh 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-sinh-9-index.html">Trắc nghiệm Sinh 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-21/date2=2020-12-05"><a href="https://hoc247.net/de-cuong-on-tap-sinh-hoc-9-chuong-4-bien-di-index.html">Ôn tập Sinh 9 Chương 4</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-sinh-index.html">Đề thi HK1 môn Sinh 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Lịch sử 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/lich-su/">Lý thuyết Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-lich-su-9-index.html">Giải bài tập SGK Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-lich-su-9-index.html">Trắc nghiệm Lịch sử 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-16/date2=2020-12-08"><a href="https://hoc247.net/chuong-v-cuoc-cach-mang-khoa-hoc-ki-thuat-tu-nam-1945-den-nay-ct318.html">Lịch sử 9 Chương 5 Lịch Sử Thế Giới</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-9-index.html">Đề thi HK1 môn Lịch Sử 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Địa lý 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/dia-ly/">Lý thuyết Địa lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-dia-9-index.html">Giải bài tập SGK Địa lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-dia-9-index.html">Trắc nghiệm Địa lý 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-09-11/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/dia-ly-kinh-te-ct1176.html">Địa Lý 9 Địa Lý Kinh tế</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-dia-index.html">Đề thi HK1 môn Địa lý 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>GDCD 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/gdcd/">Lý thuyết GDCD 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-gdcd-9-index.html">Giải bài tập SGK GDCD 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-gdcd-9-index.html">Trắc nghiệm GDCD 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-06-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoc-ki-1-ct439.html">GDCD 9 Học kì 1</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-gdcd-index.html">Đề thi HK1 môn GDCD 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Công nghệ 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/cong-nghe/">Lý thuyết Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-cong-nghe-9-index.html">Giải bài tập SGK Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-cong-nghe-9-index.html">Trắc nghiệm Công nghệ 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-11-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/quyen-3-sua-chua-xe-dap-ct1212.html">Công nghệ 9 Quyển 3</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-cong-nghe-index.html">Đề thi HK1 môn Công nghệ 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tin học 9</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/tin-hoc/">Lý thuyết Tin học 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-tin-9-index.html">Giải bài tập SGK Tin học 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tin-hoc-9-index.html">Trắc nghiệm Tin học 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-10-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-ii-mot-so-van-de-xa-hoi-cua-tin-hoc-ct531.html">Tin học 9 Chương 2</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hoc-ki-1-lop-9-mon-tin-hoc-index.html">Đề thi HK1 môn Tin học 9</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Cộng đồng</h4> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-02-15/date2=2020-03-15"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/lop-9/toan-hoc/">Hỏi đáp lớp 9</a></p> <p data="188 2020-12-05/date1=2020-02-15/date2=2020-03-15"><a href="https://hoc247.net/tu-lieu/lop-9/">Tư liệu lớp 9</a></p> </div> </div> <div class="col-md-3 hidden-xs"> <h4>Xem nhiều nhất tuần</h4> <p data="219 2020-12-05/date1=2020-12-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/de-thi-hk1-lop-9-index.html">Đề thi HK1 lớp 9</a></p> <p data="219 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/luyen-thi-lop-10-chuyen-toan-luyen-16-de-thi-thu-pl20.html">Khóa học luyện thi lớp 10 chuyên Toán</a></p> <p data="219 2020-12-05/date1=2020-01-01/date2=2020-12-31"><a href="https://hoc247.net/video-toan-nang-cao-lop-9-index.html">Khóa học Toán nâng cao lớp 9</a></p> </div> </div> </div> <script> intArrow = 1; function showcontmenu(p_code) { jQuery('#cl_'+p_code).slideToggle(); if(intArrow) { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-up"></i>'); intArrow = 0; } else { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-down"></i>'); intArrow = 1; } } </script> <footer id="boxfooter" class="mauhead"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="box-footer-top"> <div class="hidden-xs marbot30"> <div class="b-col col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img" style="padding-top:0px;"> <img src="images/graphics/hoc247_logo_pc.png" id="logo_footer" /> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 hidden-xs"> <div class="row"> <div class="box-inline-block"> <div class="col-inline-block col-sm-5"> <ul class="menu-ft menu-ft-50"> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/tieu-hoc/">Tiểu Học</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-6/">Lớp 6</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/">Lớp 7</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-8/">Lớp 8</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/">Lớp 9</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-10/">Lớp 10</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-11/">Lớp 11</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Lớp 12</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/dai-hoc/">Đại học</a> </li> </ul> </div> <div class="col-inline-block col-sm-3"> <p><b>Kết nối với chúng tôi</b></p> <div class="box-inline-block"> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.facebook.com/hoc247.net" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-fb.png"></a> </span> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw?sub_confirmation=1" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-youtube.png"></a> </span> </div> </div> <div class="col-inline-block col-sm-4"> <p><b>TẢI ỨNG DỤNG HỌC247</b></p> <a target="ioshoc247" href="https://itunes.apple.com/vn/app/hoc247/id1286587238?l=vi&mt=8"><img src="images/graphics/appstore1.png" /></a> <a target="androidhoc247" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vdoc.hoc247"><img src="images/graphics/googleplay1.png" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer-top hidden-xs"> <div class="b-col col-lg-3 vertop"> <a href="http://online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28358" target="_blank"><img src="images/graphics/bocongthuong.png" /></a> </div> <div class="b-col col-lg-9 vertop"> <div class="b-col col-lg-4 vertop fw300"> <p>Hotline: 0989 627 405</p> <p>Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00</p> <p>Email: support@hoc247.vn</p> <p><a href="https://hoc247.net/thoa-thuan-su-dung.html">Thỏa thuận sử dụng</a></p> </div> <div class="b-col col-lg-8 vertop fw300"> <p>Copyright © 2019 Hoc247.net</p> <p>Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247</p> <p>GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM</p> <p>Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</p> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 vertop"> <p>Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247</p> </div> </div> </div> </footer> <p class="mauhead" style="min-height:90px;width:100%;float:left;"> </p> <div class="an" data="PREROLL_YOUTUBE">YOMEDIA</div> <script type="text/javascript" src="https://ss.yomedia.vn/js/yomediasdk.min.js" id="s-d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f"></script> <script> var slot = document.getElementById("playvideo1"); if (slot) { var yomediaAds = new YomediaSDK.OvaAds({ pid: "d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f", slot: slot, content_width: slot.clientWidth, content_height: slot.clientHeight, ad_mute: true, }); } </script> <!-- modal ve trang dang nhap --> <div class="modal fade" id="modal-dangnhap-sudung" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal-dangnhap-sudung"> <div class="modal-dialog modal-sm" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Bỏ qua</button> <a href="https://hoc247.net/tai-khoan/dang-nhap.html"> <button type="button" class="btn btn-primary" >Đăng nhập</button></a> </div> </div> </div> </div> <!-- END modal ve trang dang nhap --> <!-- Modal thong bao--> <div class="modal fade" id="modalAlert" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalAlert"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="i-content">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default i-btn" data-dismiss="modal">Đồng ý</button> </div> </div> </div> </div> <!-- END Modal thong bao--> <script> setInterval(function(){ if(jQuery('#playvideo1').css('display') == 'inline-block') { jQuery('#playvideo1').css('display','block'); } }, 3000); </script> <div style="display:none" data="debugfooter">1=>1</div> <script type="text/javascript"> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var isClick = getCookie('mobileclickyoutube'); if(!isClick) { jQuery('#boxmsgthongbaopopup2').css('display','block'); } } function luuck() { setCookie('mobileclickyoutube',1,7); } </script> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5H3XCL7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> </body> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93829515-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-93829515-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-93829515-1'); </script> </html>