YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số


Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm tỉ số của hai số, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b \((b \ne 0)\) gọi là tỉ số của a và b

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là \(\frac{a}{b}\))

Ví dụ 1: Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m. Tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Giải

AB = 20cm, CD = 1m = 100cm

Vậy tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là \(\frac{{20}}{{100}} = \frac{1}{5}\)

1.2. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả \(\frac{{a\,\,.\,\,100}}{b}\% \)

1.3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách  a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:

\(T = \frac{a}{b}\) (a, b có cùng đơn vị đo)

Ví dụ 2: Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm hai số đó.

Giải

\(\frac{a}{b} = \frac{2}{7},\,\,\,\frac{{a + 35}}{b} = \frac{{11}}{{14}}\)

Ta có: \(\frac{a}{b} + \frac{{35}}{b} = \frac{{11}}{{14}}\)

\( \Rightarrow \frac{{35}}{b} = \frac{{11}}{{14}} - \frac{a}{b} = \frac{{11}}{{14}} - \frac{2}{7} = \frac{1}{2}\)

Do đó:

b = 35.  2 =70

\(a = \frac{2}{7}.70 = 20\)

Ví dụ 3: Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

Giải

\(\frac{a}{b} = \frac{2}{5}\) nên a = 2k, b = 5k \((k \in \mathbb{Z},\,k \ne 0).\)

Từ a.b = 40 suy ra: 2k . 5k = 40

\( \Rightarrow {k^2} = 4 \Rightarrow k =  \pm 2\)

Vậy

a = 4, b= 10  (k=2)

a =-4,  b = -10 (k=-2)

Bài tập minh họa

Bài 1:  Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là \(5000{m^2}\). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đất đó có diện tích bao nhiêu?

Giải

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đi 1000 lần nên diện tích giảm đi:

1000 . 1000 = 1000 000 (lần)

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là:

5000\({m^2}\) : 1 000 000 = 50 000 000 \(c{m^2}\) : 1000 000 = 50 \(c{m^2}\)


Bài 2: Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó.

Giải

\(25\%  = \frac{1}{4};\,\,\,0,375 = \,\frac{3}{8}\)

Số lớn bằng: \(\frac{3}{8}:\frac{1}{4} = \frac{3}{2}\) (số nhỏ)

Phân số chỉ 32 là: \(\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}\) (số nhỏ)

Vậy số nhỏ là: \(32:\frac{1}{2} = 64\)

Số lớn là: 64 + 32 = 96


Bài 3: Tỉ số của hai số là \(\frac{3}{5}\), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó.

Giải

Gọi hai số phải tìm là a và b \((b \ne 0)\)

Ta có \(\frac{a}{b} = \frac{3}{5} = \frac{{3k}}{{5k}}\,\,(k \ne 0)\)

Vậy a = 3k, b = 5k, do đó:

\({a^2} - {b^2} = {(3k)^2} - {(5k)^2} =  - 64\)

\(9{k^2} - 25{k^2} =  - 64\)

\( - 16{k^2} =  - 64\)

\({k^2} = 4\)

\(k =  \pm 2\)

Với k = 2 thì a = 3.2 = 6, b = 5.2 = 10

Với k =-2 thì a =3(-2) = -6, b = 5(-2) = -10

3. Luyện tập Bài 16 Chương 3 Số học 6

Qua bài giảng Tìm tỉ số của hai số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Biết được như thế nào là tỉ số của hai số, tỉ số phần trắm, tỉ lệ xích. 
  • Vận dụng kiến thức làm một số bài tập

3.1 Trắc nghiệm về Tìm tỉ số của hai số - Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 16 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Tìm tỉ số của hai số  - Số học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 16 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 141 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 142 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 143 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16.1 trang 38SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16.2 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16.3 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16.4 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16.5 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 136 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 137 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 138 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 139 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 140 trang 37 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 137 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 139 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 140 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 141 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 142 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 143 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 144 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 145 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 146 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 147 trang 59 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 148 trang 60 SGK Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp về Tìm tỉ số của hai số - Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON