Chứng minh AN là tiếp tuyến của (O)

bởi can chu 22/01/2019

Cho điểm A ngoài (O). vẽ tiếp tuyến AM ( M \(\in\) (O)). Lấy điểm N \(\in\)(O) sao cho AM = AN

1) Chứng minh AN là tiếp tuyến của (O)

2) Gải sử AM = R. Chứng minh AMON là hình vuông

3) Gải sử AM = R. Gọi I là giao điểm của OA và MN. Tính OA, MN, OI theo R

Câu trả lời (2)

 • Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

  a) Ta sẽ chứng minh \(\Delta OMA=\Delta ONA\)

  Xét 2 tam giác trên:

  OA chung

  AM= AN

  OM=ON (cùng bằng R)

  => \(\Delta OMA=\Delta ONA\left(c.c.c\right)\) (*) => N^ = M^ = 90o

  => ON là tiếp tuyến của (O)

  b) Ta sẽ chứng minh tứ giác AMON là hình thoi có 1 góc vuông

  (*) => AM= AN ; MO = NO

  => AM = AN = MO = NO (cùng bằng R)

  => AMON là hình thoi

  Mặt khác: M^ = 90o (M là tiếp điểm (O))

  => AMON là hình vuông (**)

  c) (**) => OI = IA và MN = OA

  + \(\Delta OMA\) vuông: \(OA=\sqrt{R^2+R^2}=R\sqrt{2}\)

  => \(MN=OA=R\sqrt{2}\)

  + OA = OI + IA (***)

  Từ (**) và (***) => \(OI=\dfrac{OA}{2}=\dfrac{R\sqrt{2}}{2}\)

  KL: \(MN=OA=R\sqrt{2}\)

  \(OI=\dfrac{R\sqrt{2}}{2}\)

  bởi Nguyễn Thị Lan Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Vì ΔABC nội tiếp đường tròn đường kính AB (C thuộc đường tròn (O))

  => ΔABC vuông tại C

  Vì AD là tiếp tuyến của (O), A là tiếp điểm

  => ΔABD vuông tại A

  mà AC  BD (ΔABC vuông tại C)

  => AB2=BCBD (HTL Δ vuông)

  b) Xét ΔOAM và ΔOCM có:

  OA = OC (A và C cùng thuộc (O))

  O1^=O2^ (OM là phân giác AOC^)

  OM chung

  => ΔOAM = ΔOCM (c.g.c)

  => MAO^=MCO^=90o

  => MC  CO mà C thuộc (O)

  => MC là tiếp tuyến của (O)

  c) Vì CH  AB mà I thuộc CH => CI và IH cũng vuông góc với AB

  Vì ΔOCA cân tại O có OM là phân giác

  => OM  CA (t/c Δ cân)

  mà BC  CA

  => OM // BC (qhệ vuông góc song song)

  Xét ΔABD có:

  O là trung điểm AB

  OM // BC

  => M trung điểm AD (đlí đường TB