Cô cạn dd sau phản ứng thu được bn gam muối khan?

bởi Lê Nhi 02/06/2019

hòa tan hoàn toàn 5 g hh 2 kim loại bằng dd HCl thu đc 13,44 lít H2 ở đkc , cô cạn dd sau phản ứng thu đc bn gam muối khan

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6mol\)

  Ta có: \(n_{Cl}=n_{HCl}=\dfrac{1}{2}n_{H_2}=\dfrac{1}{2}.0,6=0,3mol\)

  \(\rightarrow m_{Cl}=35,5.0,3=10,65g\)

  mmuối=mkim loại+mCl=5+10,65=15,65g

  bởi Nguyễn Thị Hồng 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • May May

  hòa tan hết 25.2g kim loại R trong dung dịch HCL sau phản ưng thu đc 1,008 l h2 xác định R

 • thu hằng

  Cho 19,2 gam hỗn hợp CuO và Cu vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

 • Tieu Dong

  Cho 15,4 gam hỗn hợp A gồm Na và Na2O tác dụng với 185 gam nước.Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc và 1 dung dịch B

  a,Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong A

  b,tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

 • Lan Anh

  Cho các kim loại : Mg, Na, Cu, Ag, Zn

  a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. b) Kim loại nào tác dụng với đe CuSO4 tạo ra muối mới mới và kim loại mới ?

 • thúy ngọc

  A \(\rightarrow\) B + C + D

  C + E \(\rightarrow\) G + H + I

  A + E \(\rightarrow\) K + G + I + H

  K + H \(\rightarrow\) L + I + M

  Biết rằng : - D,I,M là các đơn chất khí, khí I có tỉ khối so với khí CH4 là 4,4375

  - Để trung hòa 2,8 g chất kiềm L thì cần 200 ml dd HCl 0,25 M

 • hi hi

  1.Cho m gam Na vào 500ml dd HCl a(mol/l).Khi pứ xảy ra hoàn toàn thu 13,44 lít H2 và dd A.Cho dd A vào 500ml dd AlCl3 0,5M pứ xong thu được 7,8g kết tủa và dd B

  a.Tính m và a

  b.Dẫn 4,48 lít CO2 từ từ vào dd B.Tính khối lượng kết tủa thu được(nếu có)

  2.Cô cạn 160g dd CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dd chỉ còn 1 nửa so với ban đầu thì dừng lại.Tính khối lượng nước bay ra

 • Mai Anh

  CHO 1,68g Fe tác dụng hết với dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4) dư,tính khối lượng Cu sau phản ứng

 • thuy tien

  Bài 1 hòa tan hết 7,74g hh 2 kim loại Mg và Al = dd có chứa 0,5 mol HCl và 0,14 mol H2SO4 thu đc dd A và 8,736 lít khí hidro ở đktc . Tính khối lượng muối than thu đc

  bài 2 Khử hoàn toàn 24g h CuO và FexOy = H2 dư ở nhiệt độ cao thu đc 17,6g hh 2 kim loại . tính khối lượng H2O tạo thành sau pứ

  Bài 3 Khử hết m gam Fe3O4 = CO thu đc hh A gồm FeO và Fe . A tan vừa đủ trog 0,3 lít đ H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí đktc . .Tính m

 • Phan Quân

  cho 6.9 gam Na vào 200ml dung dịch X chứa HCl 0,25M và AlCl3 0.4M , sau khi kết thúc các phản ứng thu được a gam kết tủa . Tính a ?

 • thu hằng

  cho 10gam hỗn hợp x gồm cuo và cu vào dd axit sunfuric đặc dư. đun nong để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí y (ở đktc) a,viết phương trình phản ứng để xảy ra xác đinh khí y b, ting1 thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp x