YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 144 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 144 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O:

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào.

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa nguyên tố cacbon, hiđro và có thể có nguyên tố oxi.

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{m_C} = {n_{C{O_2}}}.{M_C} = \frac{{44}}{{44}}.12 = 12\;g}\\
{\;{m_H} = 2.{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{27}}{{18}} = 3\;g}
\end{array}\)

\({m_O} = {m_A} - ({m_C} + {m_H})=23-(12+3)=8(gam)\) 

Vậy trong A có 3 nguyên tố C, H, O.

b) Tỉ khối hơi của A so với hidro là 23 nên: Công thức phân tử của A là M= 23 × 2 = 46.

Đặt công thức phân tử của A: CxHyOz.

Ta có tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}
x:y:z = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}}\\
 = \frac{{12}}{{12}}:\frac{3}{1}:\frac{8}{{16}}\\
 = 1:3:0,5 = 2:6:1
\end{array}\)

Công thức của A có dạng (C2H6O)n, MA = 46 → n = 1

CTPT của A: C2H6O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 144 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON