YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.6 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.6 trang 48 SBT Hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH)tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp và tính m.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.8

Gọi số mol C2H2 và C2H4 trong hỗn hợp là x, y.

Ta có x + y = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

2C2H+ 5O2 → 4CO2 + 2H2O

C2H4 + 30O→ 2CO2 + 2H2O

Theo phương trình hoá học của phản ứng cháy, ta có :

nCO2 = 2x + 2y → mCO2 = 44(2x + 2y)

nH2O = x + 2y → mH2O = 18 (x + 2y)

Theo đề bài, khối lượng bình Ca(OH)2 tăng lên chính là khối lượng của CO2 và H2O.

Vậy:

mCO2 + mH2O = 44(2x + y) + 18 (x + 2y) = 33,6g

Ta có các phương trình: x + y = 0,3

106x + 124y = 33,6

Giải ra ta được: x = 0,2 ; y = 0,1.

\(\% {V_{{C_2}H}}_{_2} = \frac{{0,2.22,4}}{{6,72}}.100\%  = 66,67\% \)

%VC2H4 = 33,33%

nCO2 = 2(x+y) = 0,6 mol = nCaCO3

mCaCO3 = 0,6.100 = 60g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.6 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON