YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.9 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.9 trang 48 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4 gam. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8 gam khí C02. Xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.9

Gọi công thức của A là CaH2a của B là CnH2n-2 với a, n > 2, số mol tương ứng cũng là x, y.

Phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = \frac{{0,672}}{{22,4}} = 0,037\\
n{H_2} = x + 2y = 0,04
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,02\\
y = 0,01
\end{array} \right.\)

Phương trình hóa học của phản ứng cháy:

CaH2a + 3a/2 O2 → aCO2 + aH2O

CnH2n-2 + (3n-1)/2 O→ nCO2 + (n-1)H2O

0,2a + 0,1n = 30,8 : 44 = 0,7

2a + m = 7 ⇒ a = 2; n = 3

Công thức của A là C2H4 của B là C3H4

%VC2H4 = 0,2/0,3 x 100% = 66,67%

%VC3H4 = 33,33%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON