YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.3 trang 45 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.3 trang 45 SBT Hóa học 8

Cho các sơ đồ phản ứng :

(1) H+ Fe2O3 → Fe + H2O               

(2) CO + Fe2O  → Fe + CO2  

(3) C + H2O → CO + H               

(4) Al + CuO → Cu + Al2O3   

(5) Al + Fe2O→ Fe + Al2O

(6) C + CO2 → CO

a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ?

c) Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.3

a) 

(1) 3H+ Fe2O3 → 2Fe + 3H2O               

(2) 3CO + Fe2O  → 2Fe + 3CO2  

(3) C + H2O → CO + H2                 

(4) 2Al + 3CuO → 3Cu + Al2O3   

(5) 2Al + Fe2O→ 2Fe + Al2O

(6) C + CO2 → 2CO

b)

(1) Sự khử: Fe2O3 → 2Fe

Sự oxi hóa: 3H2 → 3H2O

(2) Sự khử: Fe2O→ 2Fe

Sự oxi hóa: 3CO → 3CO2

(3) Sự khử: H2O → H2

Sự oxi hóa: C → CO

(4) Sự khử: 3CuO → 2Cu

Sự oxi hóa: 2Al → Al2O3

(5) Sự khử: Fe2O→ 2Fe

Sự oxi hóa: 2Al → Al2O3

(6) Sự khử: CO2 → 2CO

Sự oxi hóa: C → 2CO

c) Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa khử vì xảy ra đồng thời sự khử và sự oxi hóa.

- Các chất khử: H2; CO; C; Al; C

- Các chất oxi hóa: Fe2O3; H2O; CuO; Fe2O3; CO2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 45 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON