YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.7 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.7 trang 46 SBT Hóa học 8

Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 16 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3, nung nóng. Sau phản ứng để nguội, cân lại thấy khối lượng hỗnn hợp giảm 25%. Tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.7

Phương trình hóa học của phản ứng: 

CuO  +   H2  ⟶  Cu   +   H2O

x mol                x mol 

Fe2O3  +   3H2   ⟶   2Fe   +   3H2O

y mol                     2y mol

Ta có:

Khối lượng hỗn hợp giảm = (mCuO+mFe2O3)−(mCu+mFe)

⇔ 16 − (64x+112y) = \(16.\frac{{25}}{{100}}\)

→  16x  +  28y  =  3

Ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}
80x + 160y = 16\\
16x + 28y = 3
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,1\\
y = 0,05
\end{array} \right.\)

→ mCuO = 0,1.80 = 8(g)

mFe2O= ,05.160 = 8(g)

→ %mCuO =%mFe2O= 50%

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.7 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON