YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.8 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.8 trang 46 SBT Hóa học 8

Cho H2 khử 16g hỗm hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính tổng thể tích khí H2 (đktc) đã tham gia phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.8

\({m_{CuO}} = 16.\frac{{25}}{{100}} = 4g\)

⇒ \({n_{CuO}} = \frac{4}{{80}} = 0,05mol\)

\({m_{F{e_2}{O_3}}} = 16.\frac{{75}}{{160}} = 12g\)

⇒ \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{12}}{{160}} = 0,075mol\)

a) PTHH của phản ứng là:

CuO   + H2   →   Cu  +    H2O

1mol      1mol       1mol    1mol

0,05       0,05        0,05      0,05

Fe2O3 + 3H  →  2Fe   + 3H2

1mol      3mol      2mol     3mol

0,075      0,225      0,15      0,225

Từ pt (1), ta có: nCu = nCuO = 0,05 mol

mCu = 0,05.64 = 3,2(g)

Từ pt (2), ta có nFe = 2.nFe2O3 = 2. 0,075 = 0,15 mol

mFe = 0,15.56 = 8,4(g)

b) Từ pt (1), nH2 = nCu = 0,05 mol,

Từ pt (2), nH2 = 3.nFe2O3 = 3. 0,075 = 0,225 mol

Tổng thể tích khí H2 tham gia phản ứng:

VH2 = (0,05 + ,225).22,4 = 6,16(lit)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.8 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF