ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 32 Phản ứng oxi hóa khử

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 32 về Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Số nguyên tử trong mỗi chất
  • B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  • C. Số nguyên tố tạo ra chất
  • D. Số phân tử của mỗi chất
  • A. Photpho + điphotpho pentaoxit  khí oxi
  • B. Photpho  khí oxi + điphotpho pentaoxit 
  • C. điphotpho pentaoxit  Khí oxi + photpho
  • D. Photpho + khí oxi  điphotpho pentaoxit 
   
   
  • A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • B. CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4
  • C. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3
  • D. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 20NaCl
  • A. Chất oxi hóa
  • B. Chất khử
  • C. Chất xúc tác
  • D. Chất môi trường
  • A. Chất oxi hóa
  • B. Chất khử
  • C. Chất xúc tác
  • D. Chất môi trường
 • Câu 6:

  Chọn đáp án đúng 

  • A. Sự tách Oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa
  • B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử
  • C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác
  • D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác
 • Câu 7:

  Cho phản ứng sau, xác định chất khử

  Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

  • A. Fe2O3
  • B. H2
  • C. Fe
  • D. H2O
 • Câu 8:

  Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử:

  • A. 4Na + O2 → 2Na2O
  • B. Cl+ 2KBr → 2KCl + Br2
  • C. NH3 + HCl → NH4Cl
  • D. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • Câu 9:

  Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trog không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

  • A. 8,96 (l)
  • B. 8,96 (ml)
  • C. 0,896 (l)
  • D. 0,48l
 • Câu 10:

  Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

  S + O2 → SO          (1)

  CaCO3 → CaO + CO2           (2)

  CH4 + 3O→ CO2 + 2H2O           (3)

  NH3 + HCl → NH4Cl          (4)

  • A. (1) và (2)
  • B. (2) và (3)
  • C. (1) và (3)
  • D. (3) và (4)
 

 

YOMEDIA
1=>1