YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau:

X (1) → Cl2 (2) → X (3) → Y (4) → Z (5) → X (6) → NaNO3

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.16

Theo sơ đồ ta có:

X: NaCl

Y: NaOH

Z: Na2CO3

(1) 2NaCl → 2Na + Cl2

(2) 2Na + Cl→ 2NaCl

(3) 2NaCl + 2H2O đpdd→ 2NaOH + Cl+ H2

(4) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(5) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

(6) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF