YOMEDIA

Bài tập 3 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

VA = VO2 ⇒ nA = nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 (mol)

⇒ Mz = 0,3 : 0,005 = 60 (g/mol)

CxHyOz + (x + ) O2 →  xCO2   +   y/2H2O

1 mol                               x mol           y/2 mol

0,005 mol                         0,01            0,01 (mol)   

⇒ x = 2; y = 4. CTPT là: C2H4Oz.

Ta có 28 + 16z = 60

z = 2. CTPT là C2H4O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Quỳnh Nguyễn
    Đồng phân cấu tạo
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Trịnh Trung Hiếu
    Sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,75 lít hỗn hợp chất hữu cơ A và khí CO2 bằng 3,75 lít Oxi lấy dư người ta thu được 5,1 lít hỗn hợp khí B. Nếu làm ngưng tụ hỗn hợp khí B thì thể tích hỗn hợp còn lại 2,7 lít và tiếp tục cho qua 1,7 lít dung dịch NaOH 1M thì chỉ còn lại 0,75 lít khí. Các thể tích đều đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định công thức phân tử của A?
    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA