YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 95 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 95 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

VA = VO2 ⇒ nA = nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 (mol)

⇒ Mz = 0,3 : 0,005 = 60 (g/mol)

CxHyOz + (x + ) O2 →  xCO2   +   y/2H2O

1 mol                               x mol           y/2 mol

0,005 mol                         0,01            0,01 (mol)   

⇒ x = 2; y = 4. CTPT là: C2H4Oz.

Ta có 28 + 16z = 60

z = 2. CTPT là C2H4O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 95 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON