ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.5 trang 30 SBT Hóa học 11

Bài tập 21.5 trang 30 SBT Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 4,10 g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2CO3; 1,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (đktc).

Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.5

 
 

Chất A chắc chắn có C, H, Na, có thể có O.

Khối lượng C trong 1,68 lít CO2: \(\frac{{12.1,68}}{{22,4}} = 0,9g\)

Khối lượng C trong 2,65 g Na2CO3:  \(\frac{{12.2,65}}{{106}} = 0,3g\)

Khối lượng C trong 4,10 g chất A: 0,900 + 0,300 = 1,20 (g).

Khối lượng Na trong 2,65 g Na2CO3:  \(\frac{{46.2,65}}{{106}} = 1,15g\)

Khối lượng H trong 1,35 g H2O: \(\frac{{2.1,35}}{{18}} = 0,15g\)

Khối lượng O trong 4,10 g A: 4,10 - 1,20 - 0,15 - 1,15 = 1,60 (g)

Chất A có dạng CxHyOzNat

x : y : z : t = 2 : 3 : 2 : 1.

Công thức đơn giản nhất là C2H3O2Na.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 30 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1