RANDOM

Bài tập 9 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Cấu hỉnh electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4.

Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng.

S có tính phi kim.

S + 2e → S2- 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thụy Mây

  Tìm kim loại R

  bởi Thụy Mây 09/11/2018

  để hòa tan 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hóa trị 2) và oxit của nó cần vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi

  Cho 10,6 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với clo dư thu được 31,9 g hỗn hợp muối . Hai kim loại đó là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu trang

  Hòa tan hoàn toàn 3,68 gam một kim loại kiềm A vào 200g nước thì thu được dung dịch X và một lượng khí H2. Nếu cho lượng khí này qua CuO dư ở nhiệt độ cao thì sinh ra 5,12g Cu

  a. Xác định tên kim loại A

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  1. Khi hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dƣ thu đƣợc 0,672 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đƣợc a gam muối khan. Xác định giá trị a ?

  Bài 2: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R ứng với công thức RH3 . Oxit cao nhất của nguyên tố đó chứa 74,07 % O về khối lượng. Xác định R ?

  Bài 3 Hoà tan hoàn toàn 4,6g một kim loại kiềm trong dung dịch HCl thu đƣợc 1,321 lit khí (đktc). Xác định tên kim loại kiềm đó ?

  Bài 4: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA tạo với Clo một hợp chất, trong đó nguyên tố R chiếm 36,036% về khối lượng. Tên của nguyên tố R ?

  Bài 5: Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước. Sau phản ứng thu đượcc 560 cm3 khí hiđro (đktc). Tên và chu kì của kim loại ?

  Bài 6: Hoà tan 2,4gam một kim loại trong HCl có dƣ thu đƣợc 2,24lít H2(đkc). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của kim loại trong bảng HTTH ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM