YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10

a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.

b) Hãy cho biết quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và sự biến đổi tính phi kim của các nguyên tố (thuộc các nhóm A) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.18

a) Độ âm điện của một nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tô đó càng mạnh.

b) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố thì tính phi kim của các nguyên tố biến thiên cùng chiều với độ âm điện của chúng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.18 trang 24 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thụy Mây

  Tìm kim loại R

  bởi Thụy Mây 09/11/2018

  để hòa tan 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hóa trị 2) và oxit của nó cần vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 10,6 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với clo dư thu được 31,9 g hỗn hợp muối . Hai kim loại đó là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu trang

  Hòa tan hoàn toàn 3,68 gam một kim loại kiềm A vào 200g nước thì thu được dung dịch X và một lượng khí H2. Nếu cho lượng khí này qua CuO dư ở nhiệt độ cao thì sinh ra 5,12g Cu

  a. Xác định tên kim loại A

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  1. Khi hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dƣ thu đƣợc 0,672 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đƣợc a gam muối khan. Xác định giá trị a ?

  Bài 2: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R ứng với công thức RH3 . Oxit cao nhất của nguyên tố đó chứa 74,07 % O về khối lượng. Xác định R ?

  Bài 3 Hoà tan hoàn toàn 4,6g một kim loại kiềm trong dung dịch HCl thu đƣợc 1,321 lit khí (đktc). Xác định tên kim loại kiềm đó ?

  Bài 4: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA tạo với Clo một hợp chất, trong đó nguyên tố R chiếm 36,036% về khối lượng. Tên của nguyên tố R ?

  Bài 5: Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước. Sau phản ứng thu đượcc 560 cm3 khí hiđro (đktc). Tên và chu kì của kim loại ?

  Bài 6: Hoà tan 2,4gam một kim loại trong HCl có dƣ thu đƣợc 2,24lít H2(đkc). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của kim loại trong bảng HTTH ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Nguyên tố R ở nhóm IIA trong BTH, trong hợp chất hidroxit % khối lượng của oxi chiếm 43,24%. XĐ ngtố R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Trộn 11,7 gam Kali với một lượng dư phi kim ở nhóm VIA. Đun nóng hỗn hợp trong bình kín không có oxi thu được 16,5 gam muối. tên phi kim đó là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 1 X và Y là 2 nguyên tố cùng chu kì và nằm ở 2 nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn.Biết hạt nhân mỗi nguyên tử của các nguyên tố chứa không quá 35 proton hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn hạt nhân nguyên tử Y là 11 proton. Xác định vị trí của X và Y trong Bảng tuần hoàn ??? Bài 2 Hoà tan hoàn toàn 27,4 g hỗn hợp gồm MHCN3 và M2CO3( M là kim loại kiềm) bằnng 500ml dung dịch HCl 1M thấy thoát ra 6,72 l khí CO2 Để trung hoà axit dư phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M a) Xác định 2 Muối ? b) Tính % m, mỗi muối ? Bài 3 Đốt 3,4 g một khí X thu được 6,4 g SO2 và1,8g H2O. Tìm công thức của X biết khí X nặng gấp 17 lần khí H2. Bài 4 đốt cháy hợp chất X bằng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y chỉ gồm SO2 và CO2 d y/H2 =28,667 dx/không khí <3 . Tìm công thức phân tử của X ? Bài 5 cho 6,9g hỗn hợp gồm Mg và 1 kim loại hoá trị II +dung dịch H2SO4 loãng Thu được 13,44l H2 (đktc) .Xác định kim loại ? Tính % m ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  2 kim loại X và Y liên tiếp trong nhóm 1A tác dụng với hcl dư tạo ra 6,95 g muối và 1,12 lít h2 tìm X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON